Article thumbnail

"Den kreativa skaparkraften"

By Sabina Jansson and Amina Korlat

Abstract

I detta examensarbete för kandidatexamen i Strategisk kommunikation har vi gjort en studie med syftet att öka kunskapen inom och förståelsen för ämnet formaanpassning, genom att ta reda på hur svenska produktionsbolag och kanaler arbetat strategisk med anpassning av tv-format samt vilka faktorer som leder till att en formatanpassning genomförs. För att nå vårt syfte har vi undersökt hur de tre produktionerna Biggest Loser Sverige, Project Runway Sverige och Top Model Sverige arbetat strategiskt med formatanpassning. Vår studie är baserad på en kvalitativ metod där vi har genomfört sju intervjuer och gjort en innehållsanalys. I vårt arbete nådde vi slutsatsen att en formatanpassning genomförs utifrån fem faktorer: sättet att se på format, målgruppens identifikation med casten, resurser och förutsättningar, varumärket och slutligen den kulturella aspekten. De fem faktorerna grundade sig i ett vinstintresse och en strävan efter att få höga tittarsiffror. Ambitionen att få höga tittarsiffror och på så sätt generera vinst tog sig i uttryck genom en strävan att efterlikna den amerikanska originalproduktionen. Vi drog även slutsatsen att det strategiska arbetet med att anpassa format genomfördes utifrån användandet av en produktionsbibel i kombination med intuition. Med vår uppsats vill vi skapa en ökad förståelse för vad som föranleder att en anpassning av tv-format genomförs och hur det strategiska arbetet kring formatanpassning ser ut.In this thesis for the bachelor’s degree in Strategic communication we conducted a study with the objective to gain knowledge in the area of format adaptation by conveying how Swedish production companies and TV-channels work strategically with television format adaptation. Our intention has been to comprehend the variables that lead to the execution of a format adaptation. To reach a conclusion we have studied three productions and their strategic work with format adaptation. The productions we studied were: Biggest Loser Sverige, Project Runway Sverige and Top Model Sverige. Our study was based on qualitative methods, on which we conducted seven interviews and one content analysis. We concluded that format adaptation was based upon five variables: the way formats were defined, target group identification with the cast, resources and circumstances, the brand and finally the cultural aspect. The variables were based on a profit interest and strive toward reaching high ratings. The ambition to get high ratings and generate profit was believed to be achieved through a resemblance with the original production. Furthermore we concluded that the strategic work was based on a production bible in combination with intuition. With our thesis we are striving to get a deeper understanding of what precedes a format adaptation and how the strategic work surrounding format adaptation is actualized

Topics: Formatanpassning, intuition, strategi, tv-format, varumärke, konsumtion, kultur. Format adaptation, strategy, brand, consumption, culture., Social Sciences
Publisher: Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation
Year: 2013
OAI identifier: oai:lup-student-papers.lub.lu.se:3809775

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles