Article thumbnail

Våld för njutningens skull – Om ansvarsfrihet vid våldsutövning i sexuella sammanhang

By Viktor Friberg

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda gränsdragningen mellan straffansvar och ansvarsfrihet vid våldsutövning i sexuella sammanhang, närmare bestämt i så kallade BDSM–relationer. För att uppfylla detta syfte utreds dels förutsättningarna för samtyckes ansvarsbefriande verkan, dels möjligheten att undgå straffansvar på grund av läran om social adekvans. Hela uppsatsen genomsyras av det sexuella sammanhanget och dess roll vid tillämpningen av ansvarsfrihetsgrunderna. Det ansvarsbefriande samtycket består av två nivåer: samtyckets giltighet och gärningens försvarlighet. Giltighetsbedömningen utgörs av sex punkter, som samtliga måste vara uppfyllda för att ett giltigt samtycke ska vara vid handen. Vad gäller gärningens försvarlighet går gränsen för det ansvarsbefriande området vid misshandel av normalgradem, men undantagsvis kan även svårare gärningar ses som försvarliga. Härvid spelar gärningens syfte och den skada som gärningen medfört en avgörande betydelse för bedömningen. Det är dock aldrig, oavsett omständigheter, möjligt att samtycka till grov eller synnerligen grov misshandel. Det är framförallt gärningens syfte som ger upphov till oklarheter, och då framförallt i fråga om vilket eller vems syfte som ska beaktas. Ska detta fastställas objektivt utifrån vad samhället anser vara godtagbart, eller ska det ta sikte på individens subjektiva inställning? I äldre doktrin förespråkas den tidigare linjen av Agge, medan den senare linjen på sistone fått ökad relevans i och med Malmöfallet. I detta fall valde hovrätten att beakta målsägandens subjektiva önskan om att bli slagen. Rättsläget är dock alltjämt oklart. Det kan även argumenteras för att BDSM har ett sådant socialt värde att våld inom ramen för dessa aktiviteter därför kan anses befriat från straffrättsligt ansvar, på grund av läran om social adekvans. Om så är fallet skulle det vara möjligt att – till skillnad mot vad som är fallet enligt BrB 24 kap. 7 § – ge ett generellt samtycke till våld. Därutöver skulle en person kunna samtycka till grövre våld än vad som är möjligt enligt samtyckesbestämmelsen

Topics: straffrätt, criminal law, samtycke, social adekvans, malmöfallet, BDSM, Law and Political Science
Publisher: Lunds universitet/Juridiska institutionen
Year: 2014
OAI identifier: oai:lup-student-papers.lub.lu.se:4449831

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles