Article thumbnail

Evenemang som en del i platsmarknadsföringen: MalmöMilen och Malmö Halvmarathon, ett verktyg för Malmös image?

By Sandra Blomgren and Linn Nilsson

Abstract

I platsmarknadsföringslitteraturen hålls evenemang fram som ett verktyg för att marknadsföra en plats. Den problematik som belyses är hur lokala återkommande deltagarevenemang förhåller sig till platsen som imageskapande utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur lokala återkommande deltagarevenemang kan ses som ett imageverktyg i platsmarknadsföringen. En kvalitativ undersökning genom djupintervjuer och dokumentstudier som berör arrangörer, samarbetspartner och medarrangör till motionsloppen och Malmö stad har genomförts. Detta för att se på hur MalmöMilen och Malmö Halvmarathon förhåller sig till Malmö stad. För att få en holistisk syn på problemformuleringen har löpartrenden i samhället granskats. Det empiriska materialet har sen ställts mot tidigare forskning och analyserats. Detta tillvägagångssätt har gett ökat insikt i hur de olika intressenterna förhåller sig till varandra och motionsloppen. Uppsatsens resultat pekar på att då platsens fysiska rum utgör motionsloppets upplevelserum integreras platsen i upplevelsen. Detta tillsammans med att stadens namn finns med i motionsloppets namn ger synlighet till platsen utåt. Är motionsloppet platsbundet och återkommande stärks associationerna till varandra. Att motionsloppet blir ett starkt varumärke kan vara gynnsamt för platsen både som imageskapande och motionsloppens utvärderingar kan användas för att mäta effekter av platsmarknadsföring

Topics: platsmarknadsföring, evenemang, image, Social Sciences
Publisher: Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Year: 2012
OAI identifier: oai:lup-student-papers.lub.lu.se:3226150

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles