Article thumbnail

The efficiency of l-carnitine and meldonium dihydrate in the therapy of non-alcoholic steatohepatitis and comorbid obesity and coronary heart disease

By О. С. Хухліна, О. Б. Кузьмінська, А. А. Антонів, З. Я. Коцюбійчук, О. Є. Мандрик, О. С. Хухлина, О. Б. Кузминская, А. А. Антонив, З. Я. Коцюбийчук, О. Е. Мандрик, O. S. Khukhlina, O. B. Kuzminska, A. A. Antoniv, Z. Ya. Kotsiubiichuk and O. Ye. Mandryk

Abstract

Мета дослідження: з’ясувати вплив L-карнітину та мельдонію дигідрату на перебіг неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та ішемічної хвороби серця, функціональний стан печінки, стан системи пероксидного окиснення ліпідів та оксидантно-протиоксидантного захисту, ліпідний спектр крові, ступінь інсулінорезистетності. Матеріал і методи. Обстежено 60 хворих на неалкогольний стеатогепатит із коморбідними ожирінням І-ІІ ступеня та ішемічну хворобу серця (стабільна стенокардія напруги І-ІІ ФК) та 30 практично здорових осіб. Для визначення ефективності лікування було сформовано 3 групи пацієнтів. Контрольна група (20 осіб) отримувала гіпокалорійну дієту, базове лікування ішемічноъ хвороби серця, альфа-ліпоєву кислоту впродовж 30 днів. Друга група (20 осіб) додатково до основного лікування отримувала L-карнітин (Стеатель) упродовж 30 днів. Третя група (20 осіб) отримувала додатково L-карнітин (Стеатель) та мельдоній (Вазонат) упродовж 30 днів. В результаті дослідження було встановлено, що комплексна терапія із застосуванням L-карнітину та мельдонію є ефективною у лікуванні хворих з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ішемічною хворобою серця, сприяє покращенню клінічної симптоматики, знижує активність цитолітичного та мезенхімально-запального синдромів, холестазу, сприяє усуненню атерогенної дисліпідемії, зниженню індексу атерогенності, спричиняє ліквідацію синдрому метаболічної інтоксикації шляхом зменшення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів та відновлення антиоксидантного захисту, справляє мембраностабілізуючі ефекти.Цель исследования: выяснить влияние L-карнитина и мельдония на течение неалкогольного стеатогепатита на фоне ожирения и ишемической болезни сердца, функциональное состояние печени, состояние системы перекисного окисления липидов и оксидантно-протиоксидантной защиты, липидный спектр крови, степень инсулинорезистентности. Материал и методы. Обследовано 60 больных неалкогольным стеатогепатитом с коморбидными ожирением I-II степени и ишемической болезнью сердца (стабильная стенокардия напряжения I-II ФК) и 30 практически здоровых лиц. Для определения эффективности лечения было сформировано 3 группы пациентов. Контрольная группа (1) (20 человек) получала гипокалорийную диету, базовое лечение ишемической болезни сердца, альфа-липоевую кислоту в течение 30 дней. Вторая группа (2) (20 человек) дополнительно к основному лечению получала L-карнитин (Стеатель) в течение 30 дней. Третья группа (3) (20 человек) получала дополнительно L-карнитин (Стеатель) и мельдоний (Вазонат) в течение 30 дней. В результате исследования было установлено, что комплексная терапия с применением L-карнитина и мельдония является эффективной в лечении больных с неалкогольным стеатогепатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца, способствует улучшению клинической симптоматики, снижает активность цитолитического и мезенхимально-воспалительного синдромов, холестаза, способствует устранению атерогенной дислипидемии, снижению индекса атерогенности, вызывает ликвидацию синдрома метаболической интоксикации путем уменьшения интенсивности процессов перекисного окисления липидов и восстановления антоксидантной защиты, производит мембраностабилизирующие эффекты.The aim of the study was to investigate the influence of L-carnitine and meldonium on the course of NASH with comorbid obesity and coronary heart disease (CHD), functional state of the liver, the state of the lipid peroxidation system and antioxidant protection, lipid profile of the blood, degree of insulin resistance. Materials and methods. The study involved 60 patients with NASH and comorbid obesity of I-II degree and CHD (stable angina pectoris of І-ІІ FC) and 30 healthy individuals (PHP). To assess the efficacy of the therapy, 3 groups of patients were randomized according to age, sex, degree of obesity, and degree of the cytolytic syndrome markedness. The control group (I) (n=20) received hypocaloric diet, baseline treatment of CHD, alpha-lipoic acid for 30 days. The second group (II) (n=20), in addition to the standard therapy, received L-carnitine for 30 days. The third group (III) (n=20e) received additional L-carnitine and meldonium for 30 days. The average age of patients was 56.6 ± 2.74 years. The statistical processing of the results obtained was carried out by using parametric (t-criterion Student, Fisher's F-criterion) and non-parametric methods (Mann-Whitney U-criterion, Wilcoxon T-criterion) of variation statistics. The study has found out that the therapy with L-carnitine and meldonium is effective for patients with NASH with comorbid CHD; it reduces clinical symptom presentation, reduces the intensity of cytolytic and mesenchymal-inflammatory syndromes, cholestasis, eliminates atherogenic dyslipidemia, reduces the index of atherogenicity, decreases the metabolic intoxication syndrome by reducing the intensity of lipid peroxidation processes and restoring antioxidant protection, as well as has marked membranoprotective effects

Topics: неалкогольний стеатогепатит, ішемічна хвороба серця, ожиріння, дисліпідемія, оксидативний стрес, інсулінорезистентність, неалкогольный стеатогепатит, ишемическая болезнь сердца, ожирение, дислипидемия, оксидативный стресс, инсулинорезистентность, non-alcoholic steatohepatitis, coronary heart disease, obesity, dyslipidemia, oxidative stress, insulin resistance, 616.36-003.826:616.12-005.4]-056.527--36.1-085.272.4+615.356:577.164.18
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Year: 2018
OAI identifier: oai:elib.umsa.edu.ua:umsa/12360
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://elib.umsa.edu.ua/jspui/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.