Article thumbnail

Changes in blood plasma electrolyte content in patients with gastroesophageal reflux disease

By М. М. Яхницька, М. М. Яхницкая and M. M. Yakhnitska

Abstract

Кальцій, магній, натрій та калій є незамінними макроелементами в організмі людини. Від їх рівня у біологічних рідинах та, відповідно, співвідношення у них залежить нормальне функціонування організму. Обмін вищевказаних електролітів є тісно пов’язаним, оскільки їх нормальне співвідношення в клітинному та позаклітинному просторі забезпечує гомеостаз організму. Сучасні дослідження вказують на статистично достовірне зниження рівня окремих електролітів у слині у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу порівняно зі здоровими особами. Тому актуальним є вивчення концентрації кальцію, магнію, натрію та калію у плазмі крові. Метою роботи було вивчити рівні електролітів плазми крові (кальцій, натрій, магній, калій) у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Матеріали та методи. Обстежено 43 хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Було проведено: анкетування, ендоскопічне обстеження верхніх відділів шлунковокишкового тракту. Додатково визначали концентрацію кальцію, магнію, калію, натрію у плазмі крові: кальцій – фотометричним методом із арсеназо ІІІ; магній та натрій – колориметричним методом із іонами Mg2+ ураніл ацетатом і магон сульфоналом відповідно; калій – із іонами тетрафенілборату турбідиметричним методом без депротеїнування. Проведено статистичну обробку матеріалу. Результати. Серед обстежених було 16 жінок та 27 чоловіків, середній вік становив 37,7±1,9 років. Концентрація кальцію плазми крові у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою становила 2,08±0,04 ммоль/л., з них у 28% обстежених спостерігалася статистично достовірна тенденція до гіпокальціємії, у 11,6 % пацієнтів до гіперкальціємії. Рівень магнію плазми крові становив 0,87±0,03 ммоль/л, у 11,6% пацієнтів відрізнявся від норми. Концентрація натрію становила 132,37±2,32 ммоль/л., у 51,1 % обстежених рівень натрію був нижчим від середньостатистичних показників. Концентрація калію була 7,37±0,54 ммоль/л., у 44,2% хворих спостерігалась тенденція до гіперкаліємії. Висновки. Середні показники рівнів електролітів плазми крові хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу відповідають встановленим нормам, проте спостерігається статистично достовірна тенденція до гіпокальціємії, гіпонатріємії та гіперкаліємії. Обмін магнію практично з однаковою ймовірністю має схильність до гіпер і/або гіпоконцентрацій.Кальций, магний, натрий и калий являются незаменимыми макроэлементами в организме человека. От их уровня в биологических жидкостях и, соответственно, соотношения в них зависит нормальное функционирование организма. Обмен вышеуказанных электролитов тесно связан, поскольку их нормальное соотношение в клеточном и внеклеточном пространстве обеспечивает гомеостаз организма. Современные исследования указывают на статистически достоверное снижение уровня отдельных электролитов в слюне у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью по сравнению со здоровыми лицами. Поэтому актуальным является изучение концентрации кальция, магния, натрия и калия в плазме крови. Целью работы было изучить уровни электролитов плазмы крови (кальций, натрий, магний, калий) у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Материалы и методы. Обследовано 43 больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Было проведено: анкетирование, эндоскопическое обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Дополнительно определялась концентрация кальция, магния, калия, натрия в плазме крови: кальций - фотометрическим методом с арсеназо ІІІ; магний и натрий - колориметрическим методом с ионами Mg2+ уранил ацетатом и магон сульфоналом соответственно; калий - с ионами тетрафенилбората турбидиметрическим методом без депротеинированя. Проведена статистическая обработка материала. Результаты. Среди обследованных было 16 женщин и 27 мужчин, средний возраст составил 37,7 ±1,9 лет. Концентрация кальция плазмы крови у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью составила 2,08±0,04 ммоль/л., из них у 28% обследованных наблюдалась статистически достоверная тенденция к гипокальциемии, у 11,6% пациентов - к гиперкальциемии. Уровень магния плазмы крови составлял 0,87±0,03 ммоль/л, в 11,6% пациентов отличался от нормы. Концентрация натрия составила 132,37±2,32 ммоль/л., в 51,1% обследованных уровень натрия был ниже среднестатистических показателей. Концентрация калия была 7,37±0,54 ммоль/л., у 44,2% больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью наблюдалась тенденция к гиперкалиемии. Выводы. Средние показатели уровней электролитов плазмы крови больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью соответствуют установленным нормам, однако наблюдается статистически достоверная тенденция к гипокальциемии, гипонатриемии и гиперкалиемии. Обмен магния практически с одинаковой вероятностью имеет склонность к гипер и / или гипоконцентрации.Calcium, magnesium, sodium and potassium are essential macro-elements for normal functioning of a human body that mainly depends on their concentration and ratio in body fluids. The metabolism of electrolytes mentioned above is interrelated and interdependent, thus their balance in the cellular and intercellular space maintains the body homeostasis. Modern studies point out a statistically significant decrease in the level of some electrolytes in saliva in patients with gastroesophageal reflux disease in comparison with healthy individuals. Therefore, it is important to investigate the concentration of calcium, magnesium, sodium and potassium in the blood plasma. The purpose of this work was to study the levels of plasma electrolytes (calcium, sodium, magnesium, potassium) in patients with gastroesophageal reflux disease. Materials and methods. 43 patients with gastroesophageal reflux disease (16 women and 27 men, the average age was 37.7 ± 1.9 years) passed through the comprehensive examination including history taking, endoscopic examination of the upper divisions of the gastrointestinal tract. In addition, the concentration of calcium, magnesium, potassium, and sodium in the blood plasma was determined: calcium - photometric method with arsenazo III; magnesium and sodium-colorimetric method with Mg2 + ions uranyl acetate and magon sulphonamide respectively; potassium - with tetraphenylborate ions turbidimetrically without deproteination. Statistical processing of the material was carried out. Results. The blood plasma calcium concentration in the patients with gastroesophageal reflux disease was 2.08 ± 0.04 mmol / l, and 28% of them demonstrated a statistically significant tendency towards hypocalcemia, 11.6% of the patients tended to have hypercalcemia. The blood plasma magnesium content was 0.87 ± 0.03 mmol / L, and in 11.6% of patients, it deviated from the normal values. The blood plasma sodium content was 132.37 ± 2.32 mmol / L, and 51.1% of the examined patients had the lower level of sodium compared with standard statistical indices. Potassium content was 7.37 ± 0.54 mmol / l., and 44.2% of patients with gastroesophageal reflux disease experienced a tendency to hyperkalemia. Conclusions. The average indices of blood plasma electrolytes in patients with gastroesophageal reflux disease correspond to the normal values, however, a statistically significant trend is observed toward hypocalcaemia, hyponatremia and hyperkalemia. The changes in magnesium metabolism demonstrate almost equal probability towards hyper and / or hypoconcentration

Topics: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, плазма крові, електроліти, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, плазма крови, электролиты, gastroesophageal reflux disease, plasma blood, electrolytes, 616.329/.33:615.38:591.111.1]-074
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Year: 2018
OAI identifier: oai:elib.umsa.edu.ua:umsa/12356
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://elib.umsa.edu.ua/jspui/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.