Article thumbnail

Investigation of healing effects of Afyonkarahisar region thermal spring water on experimentally-ınduced nefritis in mice

By Yavuz Ağılönü

Abstract

Böbrek hastalıklarının prevalansı küresel boyutta artmış ve artmaya devam etmektedir. Bu çalışma, Afyokarahisar Bölgesi Kaplıca sularının nefritisin tedavisindeki etkinliğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Dundan dolayı, doğum günleri aynı olan 40 tane Albino ırkı fareden yararlanılmıştır. Farelere 6 hafta süre ile % 0.2 oranında yemlerine adenine katılarak nefritis oluşturulmuştur. Nefritis oluşturulduktan sonra, 21 gün devam edecek sağaltım için, fareler eşit olarak kontrol (KG) ve çalışma gruplarını (ÇG) oluşturmak için iki gruba bölünmüştür. KG farelere her gün musluk suyu içirilmiş ve musluk suyunda banyo yaptırılmışken, çalışma grubu farelere her gün taze olarak getirilen Süreyya I Kaplıca Kaynağı suyu nefritis oluşumu sonrası ve tedaviden sonraki 1, 7, 14 ve 21. günlerde klinik, hematolojik, kan biyokimyasal parametrelerinin ölçümleri ve lezyonlu deri bölgesinden alınan dokuların histopatolojik incelemeleri yapılmıştır. Vücut sıcaklığı (T), kalp frekansı (P) ve solunum frekansı (R) açısından zaman dilimlerine göre önemli (p<0.05) farklar gösterdiği, tedavi periyoduna geçildikten sonra, en önemli yükselmelerin T açısından KG hayvanlarda, P ve R açısından ise çalışma grubu farelerde şekillendiği ve oluşan farkın istatistiki olarak anlamlı (p<0.05) görüldüğü anlaşılmıştır. Nefrit meydana gelince WBC, NOTR ve MCV düzeylerinin istatistiki olarak ciddi (p<0.05) artış gösterdiği, buna karşılık RBC, HG, HCT, LENF, MCH ve MCHC seviyelerinde hatrı sayılır (p<0.05) düşüş şekillendiği görülmüştür.Tedavi periyodu sonunda RBC, HG, HCT, LENF, MCH ve MCHC düzeylerinin hem KG hem de ÇG hayvanlarda yükseldiği, ancak gruplar karşılaştırıldığında şekillenen bu artışların ÇG hayvanlarda ciddi miktarda (p<0.05) arttığı ve en yüksek seviyelerin çalışmanın sonlarında ÇG hayvanlarda elde edildiği görülmüştür. Ölçümü yapılan kan biyokimyasal parametrelerinden AST, GGT, BUN ve IgG seviyelerinin nefritis oluşmasıyla yapılan testlerde ÇÖ göre ciddi miktarda (p<0.05) arttığı, TP, ALB ve GLU seviyelerininse anlamlı bir şekilde (p<0.05) düştüğü saptanmıştır. Sağaltımdan sonra gruplandırıldığında aksi bir yönde tedricen artan ve istatistiki olarak ciddi seviyede (p<0.05) TP, ALB ve GLU seviyelerinin yükseldiği, buna karşılık GGT, AST, BUN ve IgG seviyelerininse düştüğü, artan ve azalan parametreler bakımından değişimlerin çalışma grubu farelerde kontrol grubu farelere nazaran istatistiksel olarak son derece önemli (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Bikarbonat (HCO3), pH, baz açığı (BE), kısmi CO2 basıncı (pCO2), Ca ve K seviyelerinin nefrit prosedürü sonucunda düştüğü, buna karşılık sodyum (Na), laktat (LAKT) ve klor (Cl) düzeylerinde artış olduğu, bu artış ve azalış durumları açısından gruplar arası karşılaştırmalarda grupların ikisinde de normal seviyelere doğru bir yönelişin olduğu saptanmakla birlikte, iyileşme sürati ve oranı açısından KG ile karşılaştırıldığında, sayımlama bakımından maksimum seviyelerin (p<0.05) çalışma grubu farelerde ve bu değerlerin normalleştiği gözlenmiştir. Sağaltımın sonundaki (21. Gün) karşılaştırmalarda; çeşme suyu ile sağaltım yapılan kontrol gurubu hayvanların böbrek doku kesitlerinde nefrit tablosunun süre geldiği, ancak kaplıca suyu ile tedavi edilen çalışma gurubu farelerde nefrit tablosunun düzeldiği saptanmıştır. Elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Süreyya I Kaplıca Kaynağı suyunun nefritisin tedavisinde hayli etkili sonuçları olduğu, bu nedenle nefritisin sağaltımında yeni bir yöntem olarak kullanılması kanısına varılmıştır.The prevalence of kidney diseases has increased and continues to increase globally. The aim of this study was to determine the efficacy of Afyokarahisar Spa waters in the treatment of nephritis. For this purpose, 40 Albino rats of the same daily age were used. Nephritis was induced by adding adenine to the feed at a rate of 0.2% for 6 weeks. After nephritis was induced, for a 21-day treatment period, the mice were equally divided into two groups to form control (CG) and study groups (SG). While the CG mice were given tap water daily and bathed in tap water, the SG were given fresh Süreyya I Spa Spring water daily and bathed in this water. In all animals, clinical, hematological, blood biochemical parameters and histopathological examination of the tissues taken from the lesion area were performed before the study, after nephritis formation and on days 1, 7, 14 and 21 after treatment. In terms of body temperature (T), heart rate (P) and respiratory frequency (R), there were significant differences (p <0.05) with respect to the time periods, after the treatment period, the most important increases in in terms of TT were observed in CG animals, whereas in animals in SG in terms of P and R and the difference was statistically significant (p <0.05). After the formation of nephritis, it was observed that WBC, NOTR and MCV levels increased significantly (p <0.05), whereas RBC, HG, HCT, LENF, MCH and MCHC levels decreased significantly (p <0.05). It was seen that RBC, HG, HCT, LENF, MCH and MCHC levels increased in both KG and WG animals, but these increases were significantly (p <0.05) in SG animals and the highest levels were obtained in SG animals at the last measurements of the study. It was determined that AST, GGT, BUN and IgG levels of blood biochemical parameters were significantly increased (p <0.05) and TP, ALB and GLU levels decreased significantly (p <0.05) in the measurements following the formation of nephritis. By beginingof the treatmen period, in terms of increasing and decreasing parameters, TP, ALB and GLU levels increased, whereas AST, GGT, BUN and IgG levels decreased, and differnces were statistically significant (p <0.05). The difference was found to be statistically significant in SG animals compared to KG animals (p <0.05). pH, partial CO2 pressure (pCO2), base deficit (BE), bicarbonate (HCO3), Ca and K levels decreased as a result of the nephritis formation, whereas lactate (LACT), sodium (Na) and chlorine (Cl) levels increased. In the comparison between the groups in terms of these increases and decreases paramaters, it was found that there was a tendency towards normalization in both groups, but when compared with CG in terms of recovery rate and amount, it was observed that the highest levels (p <0.05) were achieved in SG animals and these values were normalized. In the comparisons at the end of the 21st day, which is the last day of treatment; nephritis was still observed in the kidney tissue sections of the CG animals treated with tap water, whereas nephritis was improved in the SG animals treated with spa water. When the findings are evaluated as a whole; It was concluded that the water of Süreyya I Spa Spring yielded very successful results in the treatment of nephritis and therefore, it was considered as an option in the treatment of nephritis.Bu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 18.SAĞ.BİL.12 proje numarası ile desteklenmiştir.KABUL ve ONAY i İÇİNDEKİLER ii ÖNSÖZ iv KISALTMALAR v TABLOLAR vi ŞEKİLLER vii 1. GİRİŞ 1 2. MATERYAL VE METOT 14 2.1. Hayvan Materyali 14 2.2. Deneysel Nefrit ve Grupların Oluşturulması 14 2. 3. Metod 18 2.3.1. Klinik Muayeneler 18 2.3.2. Kan ve Doku Örneklerinin Eldesi 18 2.3.3. Hematolojik Muayeneler 19 2.3.4. Kan Biyokimyasal Muayeneleri: 19 2.2.5. Kan Gazları Muayeneleri 20 2.3.6. Histopatoloji Muayeneler 20 2.4. İstatistiki Analizler 20 3. BULGULAR 22 3.1. Klinik Bulgular 22 3.2. Hematolojik Muayene Bulguları 24 3.3. Kan Biyokimyasal Muayene Bulguları 27 3.4. Kan Gazları Analiz Bulguları 29 3.5. Histopatolojik Muayene Sonuçları 31 4. TARTIŞMA VE SONUÇ 36 ÖZET 46 ABSTRACT 48 KAYNAKLAR 50 ÖZGEÇMİŞ 9

Topics: Afyonkarahisar, Balneoterapi, Fare, Nefritis, Tedavi
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Year: 2020
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/8283
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/11630/8... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.