oaioai:repozytorium.uph.edu.pl:11331/2627

Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności

Abstract

Social movements are the most dynamic actors in the public and political life. They occur in every area of life. They are aimed at counteracting threats that plague both small and large communities. They prevent the threats of a different nature, e.g.: political, economic, social, moral, and ecological. Social movements are one of the basic methods and, at the same time opportunities, used by people to fight for their rights in order to improve their lot. Social movements can give people the feeling of being able to fight against adversities, with the system. On the other hand, for the state social movements may constitute the socalled a safety valve where the public can "shout out" peacefully and freely. They are also an excellent indicator of tension occurrences in the systemsRuchy społeczne są najbardziej dynamicznymi aktorami życia publicznego i politycznego. Występują w każdej dziedzinie życia. Mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom nękającym zarówno małe jak i duże społeczności. Przeciwdziałają zagrożeniom natury politycznej, ekonomicznej, socjalnej, społecznej, obyczajowej, ekologicznej i innym. Ruchy społeczne są jedną z podstawowych metod i zarazem szans, wykorzystywanych przez ludzi do walki o woje prawa o polepszenie swojego losu. Ruchy społeczne mogą dawać ludziom poczucie możliwości podejmowania walki z przeciwnościami, z systemem. Z drugiej strony dla państwa ruchy społeczne mogą stanowić tzw. wentyl bezpieczeństwa, gdzie społeczeństwo może się pokojowo i na ogół swobodnie „wykrzyczeć”. Są one też doskonałym probierzem występowania napięć w systemac

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:repozytorium.uph.edu.pl:11331/2627Last time updated on 4/1/2020View original full text link

This paper was published in RepoS.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.