General Čad’s warfare and the departure of the 13th JNA Corps from Croatia

Abstract

Za poznavanje zbivanja u Domovinskom ratu na područjima zapadne Hrvatske nezaobilazna je prosudba zapovijedanja i postupaka komandanta 13. riječkog korpusa JNA general-potpukovnika Marijana Čada. General je sve do potpisivanja sporazuma s predstavnicima hrvatske vlasti u studenom 1991. dosljedno izvršavao povjerene mu zadatke od strane nadređenih mu zapovjedništava JNA. Zapovijedajući postrojbama na području Like i Gorskog kotara upravljao je borbenim djelovanjima postrojbi JNA i pobunjenih Srba, u okviru napadne operacije na Republiku Hrvatsku u jesen 1991. godine. Izvlačenjem postrojbi 13. korpusa s riječkog područja general Čad je ispunio svoj ratni zadatak te povrh svega očuvao svoja građanska prava u Republici Hrvatskoj. U javnom mnijenju je za mnoge ostao spasitelj grada Rijeke od ratnih razaranja. Razmatrajući slijed događaja i pojedine manje poznate činjenice, u tekstu se nastojalo dati cjelovitu sliku i utemeljenu ocjenu njegove uloge, i odgovornosti u ratnim sukobima do potpisivanja sporazuma o odlasku 13. korpusa iz Hrvatske.In order to be familiar with events in the Homeland War on the territory of western Croatia it is obligatory to assess the command and actions of the commandant of the 13th Rijeka Corps of the Yugoslav People’s Army (JNA), the Lieutenant General Marijan Čad. Up until the signature of the agreement with the representatives of the Croatian Government in November 1991 the General consistently carried out tasks entrusted to him by the JNA commands that were his superior. Commanding the troops in the territory of Lika and Gorski kotar he directed the armed combat of the JNA and the rebelled Serbs troops within the attack operation at the Republic of Croatia in the autumn of 1991. By getting the troops of the 13th Corps out of the area of Rijeka General Čad fulfilled his war mission and most of all he kept his civil rights in the Republic of Croatia. He remained for the many in the public opinion the saviour of the city of Rijeka from the destruction of war. By considering the sequence of events and some lesser known facts the paper endeavours to give the complete picture and the based assessment of his role and responsibility in war conflicts until the signature of the agreement regarding the 13th Corps departing from Croatia

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:235652Last time updated on 3/28/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.