Article thumbnail

Voltametrické stanovení taurinu v energetických nápojích po derivatizaci o-ftalaldehyd-ethanethiolem

By Amir Shaaban Farag Moham Nawar, Jitka Klikarová, Lenka Česlová, Karel Vytřas and Milan Sýs

Abstract

A completely new voltammetric method has been developed for quantitative determination of food additive Taurine (Tau) in energy drinks. This electroanalytical method is based on voltammetric oxidation of o-phthalaldehyde-ethanthiol derivative of Tau at glassy carbon electrode in 95% methanol containing 0.1 mol L−1 lithium perchlorate. Working conditions necessary for quantitative Tau derivatization reaction and electrochemical detection using square wave voltammetry were optimized. Linear range from 1.0×10−5 to 1.0×10−4 mol L−1 characterized by coefficient of determination 0.9998, limits of quantification 6.8×10−6 mol L−1 and detection 2.1×10−6 mol L−1 were obtained at pulse amplitude 50 mV and frequency 80 Hz. Analytical method of calibration curve was used for evaluation of Tau content in several commercially available energy drinks. The procedure was validated using standard reference high performance liquid chromatography (HPLC) method. Both methods showed nearly identical Tau content, around 0.35% (w/w). Besides its reliability to the Tau determination, that is totally comparable to reference method used, present voltammetric approach is more advantageous on the economic and simplicity basis. Finally, developed voltammetric method could find employment in food quality control.Pro kvantitativní stanovení potravinářské přídatné látky Taurinu (Tau) v energetických nápojích byla vyvinuta zcela nová voltametrická metoda. Tato elektroanalytická metoda je založena na voltammetrické oxidaci o-ftalaldehydu-ethanthiolovém derivátu Tau na elektrodě ze skelného uhlíku v 95% methanolu obsahující 0,1 mol L-1 chloristanu litného. Pracovní podmínky nezbytné pro kvantitativní Tau derivatizační reakci a elektrochemickou detekci pomocí square wave voltametrie byly optimalizovány. Lineární rozsah od 1,0 × 10−5 do 1,0 × 10−4 mol L − 1 charakterizovaný koeficientem stanovení 0,9998, mezí kvantifikace 6,8 × 10 - 6 mol L − 1 a detekce 2,1 × 10–6 mol L − 1 byly získány při amplitudě 50 mV a frekvenci 80 Hz. Analytická metoda kalibrační křivky byla použita pro vyhodnocení obsahu Tau v několika komerčně dostupné energetických nápojích. Postup byl validován pomocí standardní referenční vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Obě metody vykazovaly téměř identický obsah Tau, kolem 0,35% (hm / hm). kromě jeho spolehlivost vůči stanovení Tau, která je zcela srovnatelná s použitou referenční metodou, je voltametrický přístup je výhodnější z ekonomického hlediska a instrumentální náročnosti. Závěrem lze konstatovat, že vyvinutá metoda by mohla najít uplatnění v kontrole kvality potravin

Topics: Glassy carbon electrode, food analysis, o-phthalaldehyde, derivatization, square wave voltammetry, taurine, Elektroda ze skelného uhlíku, analýza potravin, o-ftalaldehyd, derivatizace, voltametrie s obdélníkovou vlnou, taurin
Publisher: 'Elsevier BV'
Year: 2019
DOI identifier: 10.1016/j.talanta.2019.04.083
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/74923
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.