Article thumbnail

Çimento sektörü açısından sistematik risk – finansal oran ilişkisi: ana çimento üreticisi ülkeler karşılaştırması

By Umut Uyar and Emin Çağlak

Abstract

Halka açık olmayan firmalar için öz kaynak maliyeti hesaplanması, uzun yıllardır finans literatüründe gündemde olan bir konudur. Özellikle organize bir piyasada işlem görmeyen firmalar için sistematik risk değişkeninin hesaplanma zorluğu, konunun odak noktasını oluşturmaktadır. Muhasebe Betası, problemin çözümü için geliştirilmiş bir teknik olmakla birlikte, yapılan çalışmalarda sektörden sektöre, piyasadan piyasaya modellemenin değişiyor olması bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı, çimento sektöründe farklı ülkelerde faaliyet gösteren halka açık firmaların mali tablo verileri ile sistematik risk göstergesi olan finansal beta katsayıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, sektörde dünya lideri olan Türkiye ve Diğer Ülkelerde faaliyet gösteren firmaların 2007-2017 yılları arasındaki çeyreklik muhasebe temelli değişkenleri ile hesaplanan finansal beta katsayıları panel veri analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, aynı sektörde faaliyet gösterseler dahi beta ile ilişkili finansal değişkenler Türkiye ve diğer ülkeler açısından farklılaşabilmektedir. Çalışma sonuçları, teorik beklentilerle açıklanabilmekte ve literatürdeki birçok çalışma ile paralellik arz etmektedir. Aynı sektörün farklı ülke grupları açısından incelenmesi yönünden özgünlük taşımaktadır.It has been a hot topic for many years in finance literature that to the calculation of the cost of equity for nonpublicly traded companies. The source of the problem that it is hard to estimate the systematic risk coefficient for that kind of firms. Accounting Beta is suggested for the solution of the problem. However, the calculation model could be varying industry to industry or market to market. The main purpose of study that to investigate the relationship between systematic risk and financial statement data for cement firms in terms of different countries. Firms from Turkey and firms from the other manufacturer countries’ financial statements data and financial beta coefficients are used with panel data analysis for the period of 2007Q3 – 2017Q3. The results show that the relationship between financial beta and accounting based data could be differing from the point of countries, though all firms operate in the same sector. The estimation results are parallel with lots of former research and also in accordance with theoretical expectations

Topics: Muhasebe Betası, Sistematik Risk, Çimento Sektörü, Accounting Beta, Systematic Risk, Cement Industry
Publisher: 'Muhasebe ve Finansman Dergisi'
Year: 2019
DOI identifier: 10.25095/mufad.510669
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/8224
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://journal.mufad.org.tr/i... (external link)
  • https://hdl.handle.net/11630/8... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.