oaioai:DiVA.org:hig-31603

Var är chefen? : En kvantitativ studie av hur närvarande ledarskap relaterar till förskollärares arbetstillfredsställelse.

Abstract

Arbetstillfredsställelse är ett välanvänt mått för att undersöka en medarbetares nöjdhet med sitt arbete, vilken kan påverkas av flera olika faktorer. En av dessa faktorer är ledarskapet och dess utövande, stil och tillgänglighet. Ledarskapet kan både vara faktiskt fysiskt närvarande men också upplevas som tillgängligt även om chefen är fysiskt frånvarande. Förskolan har ofta en organisation som gör att chefen inte arbetar fysiskt i verksamheten, samtidigt som rapporter påvisat en pressad arbetssituation med flera utmaningar i arbetsmiljön och svårigheter att locka rätt kompetens. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida chefens fysiska närvaro har en relation med arbetstillfredsställelsen bland förskollärare i kommunal förskoleverksamhet. Studien genomfördes i en svensk kommun genom att en enkät sändes ut till 285 slumpmässigt utvalda förskollärare, 51 % av förskollärarna svarade. Resultatet visar att chefens fysiska närvaro inte har en signifikant relation med arbetstillfredsställelse. Istället hade gruppen av förskollärare som upplevde att de hade en allmänt tillgänglig chef (inte nödvändigtvis fysiskt närvarande), signifikant högre arbetstillfredsställelse jämfört med de förskollärare som inte upplevde att deras chef var tillgänglig. Genom att medarbetarna blir mer nöjda med sitt arbete, väljer de oftare att stanna kvar på arbetsplatsen, dessutom påverkar nöjdheten också verksamheten positivt. Att arbeta för att vara en mer tillgänglig chef skulle således kunna skapa möjligheter till mer nöjda och effektiva medarbetare i förskolan

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hig-31603Last time updated on 3/16/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.