Recensió: Sinner, Carsten / Wieland, Katharina (ed.) (2015): Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, Études linguistiques/Linguistische Studien, vol.12, p. 178».

Abstract

És ja un lloc comú que, més enllà de les fronteres lingüístiques, l'espai cultural on més atenció s'ha prestat històricament a la catalanística és el món germanòfon. En bona part com a resultat de la insigne tradició romanística a l'àrea de parla alemanya, existeix des de fa dècades en aquests països una respectable tradició acadèmica d'interès per les manifestacions lingüístiques i culturals de l'àmbit català que abraça des dels estudis literaris i culturals fins a la sociolingüística, passant per descomptat per diverses perspectives lingüístiques teòriques i aplicades, sincròniques i diacròniques

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Full text is not available
oai:diposit.ub.edu:2445/150325Last time updated on 3/16/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.