La Integració de la demanda turística en la planificació i la gestió de la mobilitat : apunts des de la destinació Barcelona

Abstract

En aquest article es reflexiona sobre les característiques i les particularitats de la mobilitat turística i sobre la seva importància en la configuració de la realitat urbana i del territori metropolità, i ho fa a través de l'anàlisi global realitzada en el marc de l'Estratègia de Mobilitat Turística (EMT), impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. Així doncs, es presenten els principals resultats d'aquest exercici inèdit de coneixement de la mobilitat turística i es presenten les estratègies que han de donar resposta als principals reptes detectats per tal d'assolir un mode de visita responsable i compatible amb la mobilitat quotidiana, que garanteixi l'ús racional i coherent dels sistemes de transport i que, alhora, doni resposta a l'estratègia de gestió de la destinació

Similar works

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.