Article thumbnail

Концепция корпоративной социальной ответственности в наукоемкой экономике – институциональная поддержка Совета Европы

By Kinga Machowicz

Abstract

The Council of Europe has long dealt with different aspects of corporate social responsibility, but it began to support this concept in a more systemic way comparatively recently. Furthermore, the creation of legal instruments has to take into account the specificity of the operation of the Council of Europe as a regional organization as well as the growing role of actors other than states in the international arena.Rada Europy od dawna zajmuje się różnymi aspektami społecznej odpowiedzialności biznesu, ale stosunkowo niedawno rozpoczęła udzielać wsparcia tej koncepcji w sposób bardziej systemowy. Tworzenie instrumentów prawnych musi uwzględniać przy tym specyfikę działania Rada Europy jako organizacji regionalnej oraz rosnącą na arenie międzynarodowej rolę aktorów innych niż państwa.Совет Европы уже давно занимается различными аспектами корпоративной со- циальной ответственности, но сравнительно недавно он начал поддерживать эту концепцию более системно. Кроме того, создание правовых документов должно учитывать специфику дея- тельности Совета Европы в качестве региональной организации, а также растущую роль других участников, помимо государств, на международной арене

Topics: Corporate Social Responsibility, knowledge-based economy; Council of Europe, społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka oparta na wiedzy, Rada Europy, корпоративная социальная ответственность, экономика, основанная на зна- ниях, Совет Европы
Publisher: 'Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie'
Year: 2020
DOI identifier: 10.17951/we.2019.5.2.99-107
OAI identifier: oai:ojs.umcsd.home.net.pl:article/8985
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://journals.umcs.pl/we/ar... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles