Article thumbnail
Location of Repository

İki böbrek bir klip hipertansiyonunda farklı oranlardaki tuz yüklemelerinin barorefleks duyarlılığı üzerindeki etkileri

By Ali Magemizoğlu

Abstract

TEZ6581Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2007.Kaynakça (s.55-61) var.xii, 62 s. ; 29 cm.Purpose: In the present study, we aimed to investigate the effects of low salt (0,5 % NaCl) and high salt (% 1 NaCl) loadings on baroreflex sensitivity and PRA in 2K-1C hypertensive rats. Material and Methods: Distilled water or low salt loading or high salt loading was given, as drinking water, to the rats from both clipped and their sham operated control groups for 3 weeks. Then, PRA, blood pressure levels and arterial baroreflex sensitivity with its parasympathetic component were measured by using pheylephrine and sodium nitroprussid in the conscious rats. The sensitivity of sympathetic component of baroreflex was calculated from total and parasympathetic sensitivity. In addition, basal and intrinsic heart rates, cardiac and renal weights were measured. Results: Clipping increased PRA under distilled water intake and high salt loading conditions (p<0,05). PRA decreased in clipped rats under low salt while in controls under high salt loadings (p<0,05).Amaç: Çalısmamızda, 2 Böbrek 1 Klip hipertansif sıçanlarda, % 0,5 (düsük) ve % 1 (asırı) NaCl'lik tuz yüklemelerinin barorefleks duyarlılıgı ve PRA üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Klip takılan grup ile onun yalancı operasyonlu kontrolünden alınan sıçanlara, distile su veya düsük tuz çözeltisi veya asırı tuz çözeltisi üç hafta süreyle içme suyu olarak verildi. Üç haftanın sonunda, uyanık durumdaki hayvanlarda; plazma renin aktivitesi (PRA), kan basıncı düzeyleri, fenilefrin ve sodyum nitroprussid kullanılarak, parasempatik bileseni ile birlikte arteryel barorefleks duyarlılıgı ölçüldü. Barorefleksin sempatik bileseninin duyarlılıgı, refleksin toplam ve parasempatik duyarlılıklarından hesaplanarak bulundu. Ayrıca, hayvanların bazal ve intrinsik kalp atım hızları, kalp ve böbrek agırlıkları ölçüldü. Bulgular: Klip uygulaması distile su ve asırı tuz yükleme kosullarında PRA'ni artırdı (p<0,05). Asırı tuz yüklemesi kontrol hayvanlarında, düsük tuz yüklemesi ise klipli hayvanlarda, PRA'yı azalttı (p<0,05). Klipleme, yalnızca, distile su alan sıçanlarda barorefleks duyarlılıgını azalttı (p<0,05). Tuz yüklemeleri, kliplilerde ve kontrollerinde, barorefleks duyarlılıgını etkilemedi; ancak, klipliler ile kontrolleri arasında duyarlılık açısından saptanan farklılıgın gelismesini önledi. Barorefleksin parasempatik bileseninin duyarlılıgı, yalnızca asırı tuz alımı durumunda azaldı (bradikardik yanıt için, p<0,05 ve tasikardik yanıt için, p=0,05). Klipleme tüm tuz yükleme kosullarında kan basıncı (p<0,01) ve sol kalp agırlıgını (p<0,05) artırdı. Tuz yüklemeleri, kliplilerdeki kan basıncı ve sol kalp agırlıgını anlamlı olarak etkilemedi. Sonuç: Düsük ve asırı tuz yüklemelerinin renin anjiyotensin sistemi aktivitesini baskılayarak, iki böbrek bir klip hipertansif sıçanlardaki barorefleks duyarlılıgı azalmasının ortadan kalkmasına yol açmıs olabilecegi; ayrıca, barorefleks duyarlılıgındaki degisimin, bu hipertansiyon modelindeki kliplemeye baglı kan basıncı artısını önlemedigi kanısına varılmıstır.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No:TF2006LTP1

Topics: Angiotensin II, Baroreflex Sensitivity, Hypertension, Salt Loading, Anjiyotensin II, Barorefleks Duyarlılıgı, Hipertansiyon, Tuz yüklemesi
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Year: 2007
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/33779
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.