Article thumbnail
Location of Repository

Geological and petrographical investigation of southeastern part of Namrun (Mersin) area

By Mustafa Açlan and Fikret İşler

Abstract

Çalışma bölgesi İçel iline bağlı Namrun (Çamlıyayla) ilçesinin 15 km güneydoğusunda yeralmakta olup, yaklaşık 150 km2 'lik bir alanı kapsar. Bölgedeki temel kayalar Jura-Kretase yaşlı Demirkazık kireçtaşı, Üst Kretase yaşlı magmatik kaya karmaşığı, ofiyolitik melanj ve ofiyolitik seri ile temsil edilmektedir. Temel kayalar, Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Gildirli formasyonu, Alt Miyosen yaşlı Kaplankaya formasyonu ve Alt-Orta Miyosen yaşlı Karaisalı kireçtaşı tarafından diskordansla örtülmektedir. İnceleme alanında magmatik kaya karmaşığı, ofiyolitli melanj ve ofiyolitik seri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Magmatik kaya karmaşığı genelde granitoitik karakterlidir. Bu kütlenin daha sonraki evrelerde değişik aralıklarla asit, nötr-bazik derinlik ve damar kayaçlan tarafından kesildiği saptanmıştır, Ofiyolitik seri başlıca harzburjitlerden meydana gelmiş olup, yersel olarak kısmen ve/veya tamamen serpantinleşmiştir.The study area is located 15 km southeastern part of Namrun (İÇel) and covers an area of approximately 150 square kilometers. In the study area, Jurassic-Cretaceous age the Demirkazık limestone, Upper Cretaceous age magmatic complex, ophiolitic melange and ophiolitic series form the basement rocks. Oligocene-Early Miocene age Gildirli Formation, Early Miocene age Kaplankaya Formation and Early-Middle Miocene age Karaisalı limestone discordantly covers the basement rock units. Magmatic complex, ophiolitic melange and ophiolitic series were examined in detail within this study. The magmatic rock complex is mainly shows the characteristics of granitoitic body. This complex rock units were intermittently intersected by acidic, intermediate and basic intrusions. Ophiolitic series are generally represented by harzburgites, which were partly and/or totaly serpentinized

Topics: Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Year: 1996
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/5714
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.