Article thumbnail
Location of Repository

The Effect Of Gabapentin Treatment On Preoperative Anxiety And Postoperative Analgesia Levels In Breast Cancer Surgery.

By Seda Kişi

Abstract

TEZ9310Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011.Kaynakça (s. 55-61) var.viii, 62 s. : tablo ; 29 cm.Amaç: Preoperatif anksiyetenin azaltılması ve intraoperatif- postoperatif ağrı kontrolü amacıyla yapılan premedikasyon anestezide rutin uygulanan yöntemlerdendir. Biz bu çalışmada meme kanseri nedeniyle opere olacak hastalarda preemptif oral gabapentin uygulamasının anksiyete ve postoperatif tramadol tüketimi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladık. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı ve olguların yazılı onayları alındıktan sonra çalışmaya meme kanseri nedeniyle opere olacak, yaşları 18 – 60 arasında, ASA I-II grubu 62 hasta alındı. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı. Her 2 gruba preoperatif Sürekli Kaygı Ölçeği bakıldı. Grup 1’e; operasyondan bir saat önce Gabapentin tablet 600 mg verildi, operasyondan hemen önce olguların Durumluluk Kaygı Ölçeği değerlendirildi. Grup 2’ye ise herhangi bir premedikasyon yapılmadı ve olguların Durumluluk Kaygı Ölçeği değerlendirildi. Postoperatif analjezi sağlamak amacıyla bazal infüzyonsuz HKA yöntemi kullanıldı. Operasyon süresince standart monitörizasyon olarak hastaların EKG, kalp atım hızı ( KAH), non-invaziv olarak sistolik- diyastolik ( SAB- DAB) kan basınçları izlendi. Her iki gruba da postoperatif analjezi amacıyla operasyon bitiminden 30 dk önce 1mg/kg iv. tramadol yapıldı. Tüm olgulara antiemetik olarak metoklopramid HCL 10mg iv. olarak yapıldı. Olgularda postoperatif VAS düzeyleri, HKA pompasındaki total tramadol tüketimi derlenme odasında 5, 10, 15, 30, 45 ve 60.dakikalarda ve hastanın yatırıldığı serviste 4, 8, 12, 24. saatlerde kaydedildi. Bulgular: Grupların demografik özellikleri, operasyon süreleri,, SAB, DAB, OAB değerleri ve anksiyete skorları birbirine benzerdi. İntraoperatif 10. ve 60. dakikalarda ölçülen KAH değerleri, postoperatif 24 saatte toplam tramadol tüketimi, postoperatif 15,30,45. dk ve 1,2,4,12,24. saatlerdeki VAS değerleri gabapentin verilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulundu Sonuç: Meme kanseri operasyonlarında preemptif oral yoldan uygulandığında; 600 mg Gabapentinin intraoperatif hemodinamiyi etkilemediği, postoperatif HKA’ de etkin bir analjezi ve düşük ağrı skorları sağladığı, 24 saatlik toplam tramadol tüketimini azalttığı, durumluluk kaygı düzeylerini ise etkilemediği kanısına varılmıştır.Background: Premedication is a routinely performed technique to prevent preoperative anxiety and intraoperative-postoperative pain. Our aim was to evaluate the effect of preemptive gabapentin treatment on anxiety and the need of postoperative tramadol in patients undergoing surgery for breast cancer. Methods: With approval of the local ethichs comittee and with written informed constent, 62 ASA I-II patients, aged 18-60, scheduled for breast cancer surgery were enrolled for our study. They randomised in two groups. In control group we didn’t performed any treatment, the latter group recieved 600 mg gabapentin per orally. We performed STAI-2 and preoperatiely STAI-1 in both groups. It was performed intravenous patient controlled analgesia (PCA) technique to provide postoperative analgesia. We monitorized the patients heart rate, sistolic and diastolic blood pressures and EKG intraoperatively. In order to obtain postoperative analgesia, 30 minutes before the anticipated end of surgery, a 1mg/kg tramadol was administered intravenously. We used intravenous metokloropamid HCL 10 mg as antiemetic agent. Postoperative VAS scores and the need of postoperative tramadol treatment in 5., 10., 15., 30., 45. and 60. minutes and 4., 8., 12., 24. hours were measured. Results: Ther were no differences in demografic features, operation time SAP, DAP, MAP values, anxiety scores between two groups. The HR scores that measured 10. and 60. minutes intraoperaytively, the need of use tramadol postoperatively and VAS scores were significantly reduced in gabapentin group compared with control group. Conclusion: The results of our study suggest that a single preoperative dose of 600 mg gabapentin reduces total amount of the need tramadol use and provides effective analgesia and lover pain scores with postoperative HKA, without any hemodynamic effects

Topics: Gabapentin, anksiyete, hasta kontrollü analjezi, preemptif analjezi, Gabapentin, anxıety, patient controlled analgesia, preemptive analgesia
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Year: 2011
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/29455
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.