Article thumbnail
Location of Repository

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bazı sosyo-demografik özellikleri ve düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi

By Ruşen Hatay Polat

Abstract

TEZ6754Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008.Kaynakça (s.68-77) var.x, 84 s. ; 29 cm.This research aims to examine if there is a significant difference between ""the problem solving abilities"" of the undergraduates in pre-service teaching depending on variables of father's education level, mother's education level, class level, gender and need for cognition level. The paradigm of this research is 356 undergraduates who study at Pre-Service Department of Education Faculty in Çukurova University, Adana. In order to evaluate the need for cognition level of undergraduates the ""need for cognition scale"" is used, in order to evaluate the problem solving ability of them ""problem solving inventory"" is used and in order to determine their personal traits ""personal information form"" that is prepared by the researcher is used. Obtained data has been statistically analyzed by 11.5 version of SPSS program. Data has been analyzed by arithmetic mean, standard deviation, two factor variance analysis and LSD test.Bu araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacı düzeyi ile cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre ""problem çözme becerileri"" arasında anlamlı farklılık olup olmadığına bakılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Adana İli, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programında okuyan 356 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin düşünme ihtiyacı düzeyini ölçmek için ""Düşünme İhtiyacı Ölçeği"", problem çözme becerisini ölçmek için ""Problem Çözme Envanteri"", kişisel özellikleri belirlemek üzere ise araştırmacı tarafından hazırlanan ""Kişisel Bilgi Formu"" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için ""SPSS"" paket programının 11.5 sürümü kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, standart sapma, iki faktörlü varyans analizi ve LSD testi ile analiz edilmiştir.Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No

Topics: Problem, Problem Solving, Cognition, Need for Cognition, Problem, Problem Çözme, Düşünme, Düşünme İhtiyacı
Publisher: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2008
OAI identifier: oai:openaccess.cu.edu.tr:20.500.12605/34716
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://library.cu.edu.tr/tezle... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.