Article thumbnail
Location of Repository

A STUDY ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND READING COMPREHENSION LEVELS

By Ramazan Şükrü Parmaksız, Olcay Özdemir and Muhammet Özdemir

Abstract

Bu araştırmanın amacı, birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim görmekte olan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ve okuduğunu anlama düzeylerinin belirlenerek çeşitli değişkenlerin (cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve çalışma odasına sahip olma) bu düzeylere etkileri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bahar döneminde Kdz. Ereğli ilçesindeki Bağımsız ve birleştirilmiş sınıflı okulların 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören 105'i birleştirilmiş sınıftan ve 125'i ise bağımsız sınıftan olmak üzere toplam 230 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Betimsel nitelikte olan bu araştırma; birleştirilmiş sınıflı ve bağımsız sınıflı ilkokullardaki 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin ve okuduğunu anlama düzeylerinin ve bunlara çeşitli değişkenlerin etkilerinin incelenmesi amaçlandığından tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Padilla, Cronin ve Twiest (1985) tarafından geliştirilen, Aydoğdu ve Karakuş'un (2015) Türkçe'ye çevrilmiş ve uyarlanmış olan ölçek kullanılmıştır. Birleştirilmiş sınıflı ve bağımsız sınıflı okulların 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören ilkokul öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerini belirlemek için "Temel Beceri Ölçeği" ve araştırmacılar tarafından yazılan bilimsel hikâye ve okuduğunu anlama düzeylerini belirlemeye yönelik on açık uçlu soru kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 ile kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler t-testi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; kız öğrencilerin, 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin, çalışma odasına sahip olan öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeyleri ve okuduğunu anlama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedirThe purpose of this study is to determine the scientific process skills and reading comprehension levels of the third and fourth grade students who receive education in monograde and multigrade classes and to research effects of certain variables (gender, grade level, school type and whether students have a workroom or not) on these levels. The working group of this study comprised of 230 third and fourth grade students who studied in multigrade and monograde primary schools located in Karadeniz Ereğli in the spring term of 2015 – 2016 academic year. Of the participants: 105 had received education in multigrade classrooms and 125 were in monograde classrooms. This descriptive study was conducted using a survey model because it was aimed at researching scientific process skills and reading comprehension levels of the third and fourth grade students in monograde and multigrade primary schools and the effects of certain variables on these levels. The personal information form developed by researchers and the scale developed by Padilla, Cronin and Twiest (1985) and translated and adapted to Turkish by Aydogdu and Karakus was used as data collection tools. The study used the Basic Skills Scale and the scientific story written by researchers to determine the scientific process skills levels of the third and fourth grade students in monograde and multigrade primary schools. Ten open-ended questions were also used to determine students' reading comprehension levels. The data analysis was performed using SPSS 22.0 software. The t-test method was used to analyze the obtained data. The study results showed a statistically significant difference between scientific process skills and reading comprehension levels of students who had a workroom, who received education in monograde classrooms, who were female students and who were in the fourth grad

Topics: Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Year: 2016
OAI identifier: oai:acikarsiv.beun.edu.tr:20.500.12628/392
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.trdizin.gov.tr/publ... (external link)
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.