Contemporary transport technology

Abstract

Prijevoz tereta odvija se kroz cjelokupnu povijest. Kroz proces prijevoza zabilježene su brojne značajke koje su označile prekretnicu u načinu prijevoza kako ljudi tako i tereta. Tako se u početku prijevoz odvijao putem splavova, a izumom kotača pokrenuta je cjelokupna revolucija u segmentu prijevoza. Pojam cestovnog prometa tako je danas implementiran kao jedan od najkorištenijih pojmova. Svojim razvitkom i djelovanjem uvelike je potaknuo privredu kao i razmještaj proizvođačkih te potrošačkih centara. Temeljni cilj rada je prikazati analizu cestovnog prijevoza robe. Proces prijevoza sadržava tri temeljne aktivnosti, a to su prijemna faza, faza izvršenja te faza okončanja. Svaka od ove tri faze iznimno je bitna. Cilj je obaviti prijevoz na što učinkovitiji način i to uz što je manje financijske izdatke, odnosno ostvariti što je bolji radni učinak.Cargo transportation takes place throughout history. Through the process of transport, many features have marked the turning point in the mode of transport both for people and for cargo. Thus, in the beginning, the transport took place through the rafters, and the invention of the wheel sparked the entire revolution in the transport segment. The concept of road traffic is now implemented as one of the most used concepts. With its development and operation, it has greatly stimulated the economy as well as the distribution of manufacturing and consumer centers. The basic aim of the paper is to present the analysis of road transport of goods. The transportation process contains three basic activities, which are the admission phase, the phase of the exiting and the completion phase. Each of these three phases is extremely important. The goal is to carry out the transportation in the most efficient way, with the least amount of financial expense, or to achieve a better working effect

Similar works

Full text

thumbnail-image

University North Digital Repository

Full text is not available
oai:repozitorij.unin.hr:unin_2600Last time updated on 1/30/2020

This paper was published in University North Digital Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.