oaioai:acikerisim.demiroglu.bilim.edu.tr:8080:11446/841

The evaluation of patients with acute cholecystitis in the Emergency Department according to neutrophil-lymphocyte ratio and epidemiological factors: three-years analysis

Abstract

Amaç: Bu çalışmada akut kolesistitli hastalar epidemiyolojik ve laboratuvar parametreleri yönünden değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012 - Ocak 2015 tarihleri arasında karın ağrısı yakınması ile Acil servise başvuran akut kolesistit tanısı konulan ve dosya bilgileri tam olan 55 hasta (14 erkek, 41 kadın; ort. yaş 60.5±16.4 yıl; dağılım 18-83 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, ek başvuru şikayetleri, laboratuvar parametreleri, cerrahi uygulanıp uygulanmadığı ve son durumları çalışma formlarına kayıt edildi. Bulgular: Hastalarda en sık yakınma sağ üst kadranda karın ağrısı iken, karın ağrısına eşlik eden en sık semptom bulantı-kusma idi. En sık kullanılan görüntüleme yöntemi USG (%60) idi ve medikal tedavi alanların yüzdesi %41.8 iken, cerrahi tedavi alanların yüzdesi %58.2 idi. Ortalama nötrofil/lenfosit oranı (NLO) 5.37±4.9 idi. Nötrofil lenfosit oranı ile yaş, cinsiyet ve uygulanan tedavi arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Sağ üst kadrana lokalize karın ağrısı, eşlik eden bulantı-kusma, Murphy bulgusunun pozitifliği, beyaz küre sayısı, C-reaktif protein ve NLO değerlerinde yükseklik akut kolesistit tanısında yol göstericidir.Objectives: This study aims to evaluate of patients with acute cholecystitis in terms of clinical and laboratory parameters. Patients and methods: Fifty-five patients (14 males, 41 females; mean age 60.5±16.4 years; range 18 to 83 years) who admitted Emergency Department with complaint of abdominal pain and diagnosed as acute cholecystitis between January 2012 and January 2015 were included in this study. The patients with missing information on patient files were excluded from the study. Results: The most common complaint was pain of right upper quadrant and the most common accompanied symptom was nausea-vomiting. The most common imaging technique was USG (60%) and the percentage of patients who received medical treatment was 42.8% and the percentage of patients with surgical treatment was 58.2%. The mean neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) was 5.37±4.9. There was no statistically significant correlation between NLR and age, sex and treatment (p>0.05). Conclusion: The predictors of acute cholecystitis are right upper quadrant abdominal pain, accompanied by nausea-vomiting, the positivity of Murphy sign and the elevations of white blood cell count, C-reactive protein and NLR

Similar works

Full text

thumbnail-image

Istanbul Bilim University

Provided original full text link
oaioai:acikerisim.demiroglu.bilim.edu.tr:8080:11446/841Last time updated on 1/29/2020

This paper was published in Istanbul Bilim University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.