(Ne)dosegnutim standardima usprkos – školska knjižnica TSŠ Dante Alighieri Pula

Abstract

U radu autorica analizira stanje u školskoj knjižnici Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula s obzirom na važeće normativne dokumente kojima se regulira nabava knjižnične građe, prostor i oprema, knjižnično osoblje, higijensko-tehnički uvjeti te tehnička i računalna oprema. U kojoj mjeri i na koji način ovi pokazatelji utječu na učinkovitost i prepoznatljivost školske knjižnice među korisnicima i u široj javnosti u pojedinačnim segmentima djelovanja, posebice što se tiče odgojno-obrazovne i kulturne i javne djelatnosti, autorica istražuje na temelju pokazatelja iz vlastite prakse. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri poštivanje standarda utječe na kvalitetu ponude školske knjižnice, odnosno istražuje se korelacija između (ne)dosegnutih standarda, s jedne strane, i razine zadovoljenja informacijskog upita, s druge strane. Autorica problematizira stanje u svojoj školskoj knjižnici te propitkuje koliko je školska knjižnica koja građom i opremom ne uspijeva u potpunosti slijediti zahtjeve suvremenog obrazovnog procesa i upite mladog korisnika, u stanju odgovoriti na izazove suvremenog okruženja te dodatnom vrijednošću obogatiti i aktualizirati odgojno-obrazovni proces.In this work the author evaluates the state of the school library in the Italian high school Dante Alighieri in Pula, based on active normative which regulate the acquisition of library items, its\u27 space and equipment, library staff, hygiene – technical matters as well as technical and IT equipment. The author analyses the scope and influence these indicators have on the efficiency and recognition the library has among it\u27s users and the broader population in some individual segments of it\u27s activities, especially in the field of educational, cultural and public activities, based on indicators from her own every day practice. It questions in what scope does abiding to the before mentioned regulations influence the quality of library activities, specifically it explores the correlation between the (un)achieved standards on one hand, and the fulfillment of informational inquiries on the other. The main problems the author delves into are, in what scope can an underfeed library (like the one she runs) that does not manage to fully comply to the modern standards actually help in the process of education and how can it achieve the enrichment of the educational process in a modern setting

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:232793Last time updated on 1/28/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.