Values' Formation Comprehension trough Integrated lessons for Children ages 6-7

Abstract

Pētījuma autore – Laura Litauniece. Temats. Vērtību izpratnes veidošanās 6-7 gadus veciem bērniem integrētā nodarbība. Pētījuma mērķis. Pētīt 6-7 gadus vecu bērnu vērtību izpratnes veidošanos integrētās nodarbībās pirmsskolā. Pētījuma pirmajā daļā tika izmantota teorētiskā metode - teorētiskās literatūras analīze par vērtību būtību un skaidrojumu, integrētas nodarbības organizāciju un saturu, 6-7 gadus vecu bērnu vērtību pedagoģiski psiholoģisko raksturojumu un vērtību izpratnes kritērijiem, to rādītājiem 6-7 gadus veciem bērniem. Pētījuma otrajā daļā tika izmantotas empīriskās metodes – novērošana, pārrunas un datu statistiskās apstrādes metodes. Pētījumā bērniem mācību process tika organizēts pēc autores izveidota integrēto nodarbību tematiskā plāna trīs nedēļas. Mērķis bija veicināt bērnu izpratnes veidošanos par trim vērtībām – cieņu, ģimeni un Latvijas valsti. Sākotnēji bērniem pilnvērtīgāka bija izpratne par ģimeni un Latvijas valsti, kā vērtībām. Pēc veiktā pētījuma izvirzītā hipotēze apstiprinājās. 6-7 gadus vecu bērnu izpratne par vērtībām veidojas sekmīgāk, ja skolotājs organizē mērķtiecīgu un integrētu nodarbību, kurā bērniem tiek nodrošināta iespēja izteikties par vērtībām un raksturot savu izpratni par tām. Pētījuma darba apjoms ir 58 lpp., tajā ietilpst 5 tabulas, 6 attēli un 3 pielikumi. Diplomdarba bibliogrāfiskā saraksta vienību skaits – 39 vienības. Interneta resursu vienību skaits – 8 vienības. Atslēgvārdi – vērtības, integrēta nodarbība, vērtīborientācija, vertību izpratne.Author of this research paper – Laura Litauniece. Theme. Values' Formation Comprehension through Integrated lessons for Children ages 6-7. The goal of the research paper. To study children aged 6-7 and their value formation through integrated primary school lessons. The first part of the reseacrch consists of the theoretical method – analyzing literature about the essence and understanding of values, integrated lessons and their contend, pedagogical and psychological characteristics of 6-7 years old children and their values and critera based on which they choose their values. The second part of the research is an empirical research – observation, conversation and data analysis. The author of this research paper had made an education plan for three weeks, according to which the integrated lessons were carried out diligently. The goal was to encourage the formation or three values – respect, family and Latvia as a country. Initially children showed a better understanding of family and Latvia as their values. After this research, the hypothesis was confirmed. The 6-7 year old understands values better, if the teacher is organising purposeful and integrated lessons, where the child has an opportunity to express itself about their values and their understanding. Workload – 58 pages. The reserch work includes 5 tables, 6 pictures, 3 appendices and 38 bibliographic lists, 8 internet resources. Keywords – values, integrated lesson, value orientation, uderstanding of values

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 20/01/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.