Article thumbnail

Charlsonin oheissairastavuusindeksin vaikutus potilaan ennusteeseen akuutissa sepelvaltimotautioireyhtymässä : MADDEC-tutkimus

By Markus Hautamäki

Abstract

Akuuttiin koronaarisyndroomaan liittyy korkea kuolleisuus. Charlsonin oheissairastavuusindeksi (CCI) kehitettiin yli 30 vuotta sitten mittaamaan potilaan ennestään sairastamien tautien vaikutusta pitkän aikavälin ennusteeseen. Me halusimme arvioida uudelleen CCI:n ja sen osakomponenttien suorituskykyä modernissa ympäristössä. Kyseessä on retrospektiivinen rekisteritutkimus. Ensisijainen tutkimuksemme kodistui 1576 sepelvaltimoiden invasiivisen arvion läpikäyneeseen potilaaseen, joita hoidettiin akuutin koronaarisydooman johdosta Tays Sydänsairaalassa vuosina 2015-2016. Kuolleisuutta analysoitiin 1, 6, ja 24 kuukauden seuranta-ajalla. CCI -pisteet kerättiin potilaiden kirjallisista potilaskertomuksista, ja niitä täydennettiin elektronisista lähteistä saadulla datalla. CCI:n ja sen osakomponenttien suorituskykyä vertailtiin GRACE -pisteytykseen, joka tehdään potilaan tulostatuksen perusteella. Myös 163 konservatiivisesti hoidetun potilaan dataa analysoitiin. Populaation keski-ikä oli 69,3 (SD 11,8) vuotta ja potilaista 69,1 % (n=1089) oli miehiä. Suurin osa CCI:n osakomponenteista oli yhteydessä kuolleisuuteen kaikilla seuranta-ajoilla iällä adjustoinnista huolimatta. Kun analyysit adjustoitiin potilaan GRACE -pisteytyksellä, vain diabeteksen ja kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan havaittiin säilyttävän tilastollisen merkityksensä kaikilla seuranta-ajoilla. CCI:n todettiin olevan yhteydessä kuolleisuuteen [GRACE:lla adjustoidut HR - arvot yhden CCI -pisteen nousulle 1, 6, ja 24kk seuranta-ajoilla olivat: 1,12 (95% CI:1,00–1,25), 1,17 (1,07–1,29) ja 1,24 (1,16–1,33)]. CCI suoriutui tyydyttävästi, ja sen AUC -arvot vaihtelivat välillä 0,755 – 0,784. CCI: n ennustearvo kasvoi seuranta-ajan kasvaessa. CCI:n osakomponenttien lisääminen osaksi GRACE -pisteytystä ei oleellisesti lisännyt pisteytyksen riskinarviointikykyä. Johtopäätöksenä voimme todeta, että CCI tai sen itsenäiset oheissairastavuutta mittaavat osakomponentit eivät tuota merkityksellistä lisäarvoa GRACE -pisteytyksen riskinarviointikykyyn 1 – 24 kk seuranta-ajalla

Topics: oheissairastavuus, kuolleisuus, ennuste, sydäninfarkti, Charlsonin oheissairastavuusindeksi, GRACE -pisteytys, Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/117197
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://trepo.tuni.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.