Article thumbnail

Investigation of daily physical activity, anxiety and depression in patients with cholelithiasis

By Abdurrahman Genç, Ahmet Bal, Cemil Çelikağı, Hatice Yalçınkaya, Necip Fazıl Çoban, Serkan Aslaalp and Kağan Üçok

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kontrollere göre kolelitiyazis hastalarında günlük fiziksel aktivite, anksiyete ve depresyon parametre farklılıklarını ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Gönüllülük prensibine göre çalışmaya 29 kadın kolelitiyazisli hasta ve 30 sağlıklı kadın kontrol alındı. Tüm katılımcılara uluslararası fiziksel aktivite anketi (UFAA), Beck depresyon envanteri (BDE) ve Beck anksiyete envanteri (BAE) uygulandı. UFAA ile haftalık şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite ile yürüme sürelerinin yanı sıra günlük oturma süresi belirlendi. Katılımcıların toplam fiziksel aktivite süresi hesaplandı ve ‘düşük, orta ve yüksek düzey’ biçiminde sınıflandırıldı. Bulgular: Yürüme ve toplam fiziksel aktivite süreleri, kontrol grubuna göre kolelitiyazis hastalarında daha düşük bulundu. Kolelitiyazis hastaları ve kontrol gruplarının düşük, orta ve yüksek fiziksel aktivite düzeylerindeki yüzde değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu (p<0,001). Hasta ve kontrol gruplarının BDE ve BAE değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Kolelitiyazis hastalarının kontrollere göre toplam fiziksel aktivite süresi, yürüme süresi ve fiziksel aktivite düzeylerinin daha düşük bulunması, fiziksel aktivite azlığının kolelitiyazis oluşumunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Günlük yaşam içerisine düzenli egzersiz programlarının dahil edilmesinin, kolelitiyazisten korunmada yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ileri sürmekteyiz.Objective: The aims of this study were to inquire the daily physical activity, anxiety and depression parameter differences between patients with cholelithiasis and healthy controls and to investigate associations among these parameters. Material and Methods: Volunteer patients with cholelithiasis (29 female) and healthy controls (30 female) were included in the study. International physical activity questionnaire (IPAQ) (short form), Beck depression inventory (BDI) and Beck anxiety inventory (BAI) were applied to all participants. Weekly vigorous and moderate physical activity and walking times as well as daily sitting times were determined with using IPAQ. Total physical activity times of participants were calculated and then classified as low, moderate and high. Results: Durations of walking and total physical activity were found lower in patients with cholelithiasis than the ones in healthy controls. In terms of percentage values of low, moderate and high physical activity levels, there were statistically significant differences between the patients with cholelithiasis and healthy controls (p<0,001). There were no statistically significant differences regarding BAI and BDI values between the patients with cholelithiasis and healthy controls. Conclusion: Total physical activity and walking durations and physical activity level was found lower in patients with cholelithiasis compared to the healthy controls, which may suggest a possible role for low physical activity in the formation of cholelithiasis. We propose that incorporating regular exercise programs into daily life may be used as a supportive treatment method for protection from cholelithiasis

Topics: Fiziksel Aktivite, Kolelitiyazis, Anksiyete, Depresyon, Genç Erişkin
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi
Year: 2014
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2135
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/21... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.