Article thumbnail

Organizational Trust and Organizational Citizenship Behaviour

By Gülden Samancı

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre, ilköğretim okullarındaki örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada kullanılan ölçme araçları Yard. Doç. Dr. Cemil Yücel’in geliştirdiği “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Anketi” ile Wayne K. Hoy ve Megan Tschannen Moran(2003)’ın geliştirdiği “The Omnibus T-Scale(Seçme T ölçeği)” dir Frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, faktör, güvenilirlik, korelasyon, regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi olduğu; pek çok güven boyutunun örgütsel vatandaşlık davranışının boyutlarını etkilediği tespit edilmiştir. Güvenilir okul ortamına sahip öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki en etkili değişken öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki çalışma süreleridirThe purpose of this study is to explore the relationship between organizational trust and organizational citizenship behaviour in elementary schools according to the opinions of elementary school teachers. The scales used in the research are ‘Organizational Citizenship Behaviour instrument’ developed by Advisor Assistant Proffessor Cemil Yücel, and ‘The Omnibus T-Scale’ developed by Wayne K. Hoy ve Megan Tschannen Moran(2003). Frequency, percent, mean, standart deviation, factor, reliability, correlation, regression analyses were used. It was found that; organizational trust has an effect on organizational citizenship behaviour, and most of the dimensions of trust has an effect on the dimensions of organizational citizenship behaviour. Teachers having trusting school athmosphere tend to display organizational citizenship behaviour. The most effective variable on organizational citizenship behaviour is the lenght of service at schools teachers work

Topics: Vatandaşlık, İlköğretim Okulları, Örgütsel
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2007
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3287
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/32... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.