Article thumbnail

The evaluation of patients operated due to colorectal cancer

By İbrahim Aydın, İbrahim Şehitoğlu, Ender Özer, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Pergel, Recep Bedir, Hasan Güçer and Dursun Ali Şahin

Abstract

Amaç: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde kolorektal kanser (KRK) nedeni ile ameliyat edilen olguları sunmak ve güncel literatür eşliğinde tartışmak. Gereç ve Yöntem: Recep Tayyip Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 2008-2013 tarihleri arasında KRK nedeniyle ameliyat edilen 138 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, tümörün lokalizasyonu, ASA (American Society of Anesthesiologists) değerleri, komplikasyonlar, tümörün histopatolojik incelemesi ve evresi kaydedildi. Bulgular: Yüzotuz sekiz hastanın 85 (%61.6)’i erkek, 53 (%38.4)’ü kadındı. Vakalar tümör yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde; rektum 31 (%22.5), rektosigmoid bölge 20 (%14.5), sigmoid kolon 39 (%28.2), inen kolon 16 (%11.6), transvers kolon 3 (%2.2), çıkan kolon 9 (%6.5) ve çekum 20 (%14.5) şeklinde dağılım göstermekte idi. Bu hastaların 45’ine (%32.6) low anterior rezeksiyon, 43’üne (%31.1) sol hemikolektomi, 29’una (%21) sağ hemikolektomi, 9’una (%6.5) Hartmann prosedürü, 6’sına (%4.3) abdominoperineal rezeksiyon, 3’üne (%2.2) transvers kolektomi ve 3’üne (%2.2) total proktokolektomi yapıldı. Bu ameliyatların9’u (%6.5) laparoskopik olarak gerçekleştirildi. İntraoperatif olarak 4 (%2.9) hastada komplikasyon gelişti. Postoperatif olarak 40 (%29) hastada komplikasyon gelişti. İntraoperatif mortalite gözlenmezken, postoperatif 4 (%2.9) hasta kaybedildi. KRK’de tanı anında tümör evresi önemli bir prognostik faktör olup bizim hastalarımızda postoperatif patolojik spesmenlerin evrelenmesinde 5 (% 3.6) hasta evre I, 22 hasta (% 15.9) evre II, 79 hasta (% 57.2) evre III, 32 hasta (% 23.3) evre IV olarak saptandı. Sonuç: KRK’de en önemli prognostik faktör tanı anındaki tümör evresi olup, ülkemizde genellikle hastalar ileri evrelerde teşhis edilmektedirler. Bu da morbidite ve mortalitenin artmasına neden olmaktadır. KRK’lerin erken evrede saptanabilmesi için, birinci basamak sağlık hizmeti veren yerler ile beraber toplumun da bilinçlendirilmesi ve rutin tarama programlarının ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması ile gerçekleşeceğini düşünmekteyiz.Objective: The presention of Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty Department Of General Surgery Clinic’s cases that were operated for colorectal cancer and to discuss them in accompany with the current literature. Material and Methods: In Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty Department Of General Surgery Clinic, between 2008 and 2013, the records of 138 patients operated for colorectal cancer were investigated retrospectively. Patients’ age, gender, tumor localization, ASA values, complications,and histopathological examination of tumor and its stage were recorded. Results: 85 (61.6%) of the patients were men and 53 (38.4%) were women.When the cases were assessed according to tumor localization, they were in the rectosigmoid region 20 (14.5%), sigmoid colon 39 (28.2%), descending colon 16 (11.6%), transverse colon 3 (2.2%), ascending colon 9 (6.5%) and cecum 20 (14.5%). Low anterior resection to 45 (32.6%), left hemicolectomy to 43 (31.1%), right hemicolectomy to 29 (21%), Hartmann procedure to 9 (6.5%), abdominoperineal resection to 6 (4.3%), transverse colectomy to 3 (2.2%) and total proctocolectomy to 3 (2.2%) of those patients were performed. In 4 (2.9%) patients, complications developed intraoperatively, and in 40 (29%) postoperatively. While no intraoperative mortality was observed, 4 (2.9%) patients were recorded in the postoperative period. Tumor stage is important factor during diagnosis of colorectal cancer. As a result of staging postoperative specimens, 5 (3.6%) patient in stage I, 22 patient (15.9%) in stage II, 79 patient (57.2%) in stage III, and 32 patient (23.3%) in stage IV were determined. Conclusion: While the most important prognostic factor in colorectal cancer is tumor stage, patients in our country are generally diagnosed in advanced stages. This also causes increase in morbidity and mortality. We think determining thecolorectal cancers in early phases can be performed by country-wide generalization of routine scanning programmes and raising of consciousness in the community together with places giving primary care health service

Topics: Kolorektal Kanser, Yaş, Cerrahi Tedavi, Tümör Evresi, Komplikasyon, Tarama Programı
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi
Year: 2015
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/4089
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/40... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.