Article thumbnail

Vertical and supracricoid laryngectomy for treatment of glottic cancer

By Ela Cömert, Şahin Ulu, Engin Dursun and Necmi Aslan

Abstract

Amaç: Çalışmamızda glottik kanser nedeniyle vertikal parsiyel larenjektomi (VPL) ve suprakrikoid parsiyel larenjektomi (SCPL) uygulanan hastalar retrospektif olarak incelenmiş ve bu iki cerrahi yöntemin onkolojik sonuçları araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kulak Burun Boğaz kliniğinde 2001- 2008 yılları arasında larenks kanseri tanısıyla primer olarak transservikal yöntemle VPL veya SCPL uygulanan 40 hasta incelemeye alındı. Bulgular: Aspirasyon VPL yapılan hastaların %10’unda, SCPL yapılan hastaların %30’unda gözlendi. VPL ve SCPL’nin lokal kontrol oranları %80 ve %85 olarak saptandı. Larenks korunma oranı VPL ile %80, SCPL ile %90 olarak saptandı. Üç ve 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranları VPL ve SCPL için sırası ile %79- %74 ve %85- %75 olarak tesbit edildi. Sonuç: Gerek SCPL gerekse VPL glottik tümörlerin tedavisinde kullanılan, düşük rekürrens ve yüksek larenks korunma oranlarına sahip, güvenilir cerrahi yöntemlerdir. VPL ile kıyaslandığında SCPL’nin komplikasyon oranı yüksektir.Objective: We retrospectively analyzed the patients who underwent vertical partial laryngectomy (VPL) and supracricoid laryngectomy (SCPL) for glottic cancer and the oncologic results of these surgical techniques. Material and Methods: Forty patients who underwent VPL and SCPL for glottic cancer at Otolaryngology Clinic between 2001-2008 were included in the study. Results: Aspiration occurred in 10 %of the VPL patients and 30 %of the SCPL patients. Local control rates of VPL and SCPL were 80 %and 85 %respectively. Larynx preservation rate was 80 %for VPL and 90 %for SCPL. Three and 5-year disease free survival rates of VPL and SCPL were 79 %- 74 %and 85 %- 75 %respectively. Conclusion: Both VPL and SCPL are reliable surgical techniques that have low recurrence and high larynx preservation rates for the treatment of glottic cancer. When compared with VPL, SCPL has increased complication rates

Topics: Larinks Kanseri, Larenjektomi, Sağkalım
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi
Year: 2015
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3913
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/39... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.