Article thumbnail

Analysıng of Readıness States of School Admınıstrators and Teachers Related to the Interactıve Classroom Management

By İlyas Ölmez

Abstract

In this research, it was aimed to examine the readiness states of school administrators and teachers in relation to the interactive classroom management carried out within the scope of FATIH Project. The general survey model was used in the research. The pilot group of the study was composed of 300 people who were selected randomly from the administrators and teachers who were working in the secondary schools within the scope of FATIH project in Erzin, Dörtyol, Payas and İskenderun districts of Hatay province in the fall semester of 2017-2018 academic year and the application group was selected in the same way composed of 340 people. In the scope of the research, "Interactive Classroom Readiness Scale(ICRS)" was developed to determine the factors affecting the readiness to interactive classroom management. The developed scale consists of 4 factors; psychological readiness, self-efficacy, technical skills readiness and institutional readiness. The data was analyzed using packet programs. In the analysis of the data frequency, medial, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test, Man Whitney-U test and Kruskal Whallis test were used. According to the results, it was observed that the participants' overall readiness for the interactive classroom management was high. It was observed that there was a significant difference in the general readiness between male participants and female participants. it was found that there was a significant difference in psychological readiness, self-efficacy and institutional readiness between administrators and teachers; and in technical skills readiness within professional seniorities; and also in psychological readiness and self-efficacy within school types.Bu araştırmada, FATİH Projesi kapsamında yürütülen etkileşimli sınıf yönetimine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin hazırbulunuşluk durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın pilot uygulama grubunu, 2017-2018 öğretim yılının güz döneminde, Hatay ilinin Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerinde bulunan ve FATİH projesi kapsamında olan ortaokullarda ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerden seçkisiz olarak belirlenmiş 300 kişi, uygulama grubunu ise aynı şekilde seçilmiş 340 kişi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında etkileşimli sınıf yönetimine hazırbulunuşluğu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla “Etkileşimli Sınıf Yönetimine Hazırbulunuşluk Ölçeği (ESYHBÖ)” geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek 4 faktörden oluşmaktadır; psikolojik hazırbulunuşluk, öz yeterlik, teknik beceri hazırbulunuşluğu ve kurumsal hazırbulunuşluk. Veriler paket programlar kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, ortalama, Kolmogorov-Smirnov ile Shapiro-Wilk testi, Man Whitney-U testi ve Kruskal Whallis testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında katılımcıların etkileşimli sınıf yönetimine genel olarak hazırbulunuşluklarının yüksek olduğu görülmüştür. Erkek katılımcılar ile kadın katılımcılar arasında genel hazırbulunuşluklarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. İdareci ve öğretmenler arasında psikolojik hazırbulunuşluk, öz yeterlik algısı ve kurumsal hazırbulunuşluk boyutlarında; mesleki kıdemler arasında teknik beceri hazırbulunuşluğu boyutunda; çalıştıkları okul türleri arasında psikolojik hazırbulunuşluk ile öz yeterlilik algısı boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür

Topics: FATİH projesi, Etkileşimli Sınıf Yönetimi, Hazırbulunuşluk
Year: 2018
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/5855
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.