Article thumbnail

Desing and Implementation of Upper Extremity Training Device Based on Kinetic and Kinematic Measurement Parameters

By Erkan Yılmaz

Abstract

All of the body movements, which are carried out with the purpose of ensuring physical development, having fun and racing, and observing certain rules and techniques, are all called sports. Sports is one of the most important social events showing the economic, political and cultural richness of the societies. Rapid change in technology has affected the health and training sciences as well as every field. The use of technology in sports has made it possible to make precise measurements and objectively evaluate athletic performances over quantitative data rather than qualitative data. With the application of technology to the health and training sciences, it is ensured that the athletes are trained in every direction and their performances are increased. The performance of the sport in which the athlete is concerned is determined by its motor characteristics, which are classified as strength, endurance, speed, flexibility and coordination. The performance of the training program planned by the coaches and the performance of the athlete during the training can only be determined in the next test. This situation causes both loss of time and economic loss. The main problem in this regard is that the athlete's instant performance during training is not measured and cognitive stimuli are not included in the training programs. In this study, boxing, judo, karate and so on. it is aimed to develop a training and measurement system based on kinetic and kinematic parameters for sports branches that require upper extremity performance. With the developed system, the cognitive stimuli are included in the training program and the force, speed and coordination parameters are instantly measured. The force applied to the color cognitive stimuli that can be determined by the coach during the training of the athlete, the response time to the stimuli, the total training time, the parameters are reported at the end of the training as indicated by the software instantly. As a result, the developed system and the kinetic and kinematic data obtained from the sportive productivity were used to monitor the sportive performance, to develop new training methods suitable for the athlete, to determine the effectiveness of the training program and to predict the disability risk.Bedensel gelişmeyi sağlamak, eğlenmek ve yarışmak amacı ile belli kural ve tekniklere uyularak yapılan beden hareketlerinin tümü spor olarak adlandırılmaktadır. Spor, toplumların ekonomik, siyasi ve kültürel zenginliğini gösteren en önemli sosyal etkinlikler içerisinde yer almaktadır. Teknolojide yaşanan hızlı değişim her alanda olduğu gibi sağlık ve antrenman bilimlerinde de etkili olmuştur. Teknolojinin spor alanında kullanılması hassas ölçümlerin yapılmasını ve sporcu performanslarının nitel veriler yerine nicel veriler üzerinden objektif olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Teknolojinin sağlık ve antrenman bilimlerine uygulanması ile birlikte sporcuların her yönden doğru yetiştirilmesi ve performanslarının artırılması sağlanmaktadır. Sporcunun ilgili olduğu spor dalındaki performansı kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve koordinasyon olarak sınıflandırılan motorik özellikleri ile belirlenmektedir. Antrenörler tarafından planlanan antrenman programının ve sporcunun antrenman sırasında uyguladığı performansın etkinliği ancak bir sonraki testte belirlenebilmektedir. Bu durum hem zaman kaybına hem de ekonomik kayba neden olmaktadır. Bu konudaki temel problem sporcunun antrenman sırasında uyguladığı anlık performansının ölçülememesi ve bilişsel uyaranların antrenman programlarına dâhil edilmemesidir. Bu çalışmada boks, judo, karate vb. üst ekstremite performansı gerektiren spor dalları için kinetik ve kinematik parametrelere dayalı antrenman ve ölçüm sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen sistem ile bilişsel uyaranlar antrenman programına dâhil edilerek kuvvet, sürat ve koordinasyon parametreleri anlık olarak ölçülmektedir. Sporcunun antrenmanı esnasında çalıştırıcı tarafından belirlenebilen renkli bilişsel uyaranlara karşı uyguladığı kuvvet, uyaranlara verilen tepki süresi, toplam antrenman süresi vb. parametreler yazılım tarafından anlık olarak gösterildiği gibi antrenman sonunda da raporlanmaktadır. Sonuç olarak geliştirilen sistem ile sportif verimliliğe ait elde edilen kinetik ve kinematik veriler ile sportif performansın takip edilmesi, sporcuya uygun yeni antrenman yöntemlerinin geliştirilmesi, gerçekleştirilen antrenman programının etkinliğinin belirlenmesi ve sakatlık riskinin öngörülebilmesi sağlanmıştır

Topics: Performans, Üst Ekstremite, Kinetik, Kinematik, Spor
Year: 2018
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/5811
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.