Article thumbnail

Analysıs of the Turkish manufacturing industry's dependence on imports

By Sabriye Kundak

Abstract

Bu tez çalışmasının amacı, Türkiye’de imalat sanayi sektörü ve imalat sanayi alt sektörlerinin ithalata bağımlılığını etkileyen faktörlerin geçerliliğinin amprik olarak araştırılmasıdır. İmalat sanayi sektörü ve imalat sanayi alt sektörlerinin ithalat bağımlılığını etkileyen faktörlerin uzun dönem, kısa dönem ve birim etkileri açısından TUİK verileri referans alınarak hazırlanan dinamik panel veri (panel havuzlanmış ortalama grup tahmincisi ve ortalama grup tahmincisi) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlara göre; uzun dönem parametrelerinde; döviz kurunda, sabit sermaye yatırımında, GSYH’da meydana gelen artışlar ithalat bağımlılığını arttırırken, ücretlerde meydana gelen artışların ithalat bağımlılığını azaltmakta olduğu saptanmıştır. Kısa dönem parametrelerinde ise; döviz kurunda ve GSYH meydana gelen artışların ithalat bağımlılığını azalttığı saptanmıştır.The purpose of this thesis, In Turkey, The manufacturing ındustry sector and sub-sectors of the manufacturing ındustry dependence on ımports of factors affecting the validity of emprical research. The manufacturing ındustry sector and sub-sectors of the manufacturing ındustry ımport dependency of the factors affecting the long-term and short-term effects in terms of TUİK reference data prepared in dynamic panel data (panel pooled mean group estimator and the mean group estimator) were analyzed using the method. According to research results; the parametres in long term; Exchange rate, fixed capital investiments, in GDP, a rise of imports dependence, whilea rise in wagesof reduce import dependency was found. Short-Term parametres in the Exchange rate and a rise in GDP of reducing import dependency was found

Topics: Sanayi, İmalat Sanayi, İthalat, Dış ticaret, Dinamik Panel Veri
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2015
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/4108
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/41... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.