Article thumbnail
Location of Repository

Haavanhoitopoliklinikat Suomessa

By Timo Mikkonen, Katja Soinio-Tuominen and Pauli Vanhamartti

Abstract

Akuutit ja krooniset haavat ovat yleistyvä ongelma, johon syynä ovat muun muassa väestön ikääntyminen sekä diabeteksen ja erilaisten leikkaustoimenpiteiden yleistyminen. Väestörakenteen muutos luo painetta myös sosiaali- ja terveysmenojen kasvulle. Haavanhoitopoliklinikat on perustettu tarpeeseen hoitaa ja tutkia kroonisia haavoja, kuten esimerkiksi painehaavat, diabetesperäiset haavat ja laskimovajaatoiminnan aiheuttamat haavat. Poliklinikat toimivat tavallisesti arkipäivisin, eikä niihin liity yöpymistä sairaalassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvaileva kirjallisuuskatsaus Suomessa toimivista haavanhoitopoliklinikoista. Tavoitteena oli tuottaa selkeä ja ajankohtaista tietoa sisältävä katsaus aiheesta. Työssä haettiin tietoa sekä julkisen että yksityisen sektorin järjestämistä haavanhoitopolikliinisistä palveluista, jotka esittelevät toimintaansa julkisesti. Tiedot työssä luetelluista haavanhoitopoliklinikoista on etsitty Google-hakukoneella. Tuloksissa selvisi, että haavanhoitopoliklinikoita on pääosin julkisen terveydenhuollon piirissä yliopistollisissa sairaaloissa ja alueellisissa keskussairaaloissa. Yliopistollisista sairaaloista jokaisessa on joko haavakeskus tai -poliklinikka. 16:sta keskussairaalasta 5:ssä toimii haavapoliklinikka. Yksityisistä palveluntarjoajista vain yhdestä löytyi haavakeskus. Vaativinta erikoissairaanhoitoa antavat haavakeskukset sijaitsevat yliopistollisissa sairaaloissa, koska yliopistosairaaloihin keskitetään haastavimpien ongelmahaavojen hoito, potilaita on usealta eri erikoisalalta ja erikoisalojen asiantuntijoiden määrä on suurin. Suuri osa Suomen haavanhoitopolikliinisestä toiminnasta on keskittynyt sairaanhoitopiirien keskussairaaloihin. Haavanhoitopoliklinikoiden asiantuntijahoitajat toimivat yleensä yhteistyössä erikoislääkäreiden kanssa sekä antavat konsultaatioapua hoitomenetelmistä ja -tuotteista. Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on avainasemassa kroonisten haavojen hoidossa.Acute and chronic wounds are an increasing problem caused by aging populace and increasing occurrence of diabetes as well as different surgical procedures. Aging populace also increases social- and health care expenses. Woundclinics are founded for the need to treat and examine chronic wounds, such as pressure sores, diabetic wounds and wounds caused by phlebosclerosis. Clinics usually operate during weekdays and there is no need for an overnight stay in the hospital. The purpose of the thesis was to produce a descriptive literature review about woundclinics in Finnish hospitals. The goal was to produce a clear and relevant review on the topic. Information was gathered about public and private woundclinics, that showcased their operation publicly. Information about the clinics listed in the thesis were searched using Google-search engine. The results showed that most of the woundclinics in Finland are under the public health care system, in university hospitals and regional central hospitals. Every university hospital in Finland have either a wound central or a wound clinic. Of the 16 central hospitals in Finland, 5 have a woundclinic. From private sector, only one has a wound central. Wound centrals, that give the most demanding specialized treatment, are in university hospitals, where the most complicated and demanding care, patients and expertise are centralized already. A big part of the woundclinics are in regional central hospitals. Specialist nurses in wound clinics usually co-operate with specialist doctors, give advice and consultation on wound care methods and -products. Co-operation between primary health care and special health care is crucial when treating chronic wounds

Topics: fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, haavanhoito, poliklinikat, Sairaanhoitaja (AMK)
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/266603
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.