Article thumbnail

Case-tutkimus kahden suomalaisen pörssiyrityksen riskienhallintaraportoinnista ja sen kehittymisestä

By Tiia Ketola

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yritystoiminnan riskeihin, riskienhallintaprosessiin ja riskienhallinnan merkitykseen yrityksille sekä teoreettisen viitekehyksen pohjalta tutkia kahden suuren elintarviketeollisuusalan yrityksen riskienhallintaraportointia ja sen kehittymistä vuodesta 2016 vuoteen 2018. Tutkimuksen kohdeyrityksiä ovat Atria Oyj ja HKScan Oyj. Tutkimusta suoritettiin kohdeyritysten julkisen vuosikertomusinformaation avulla eli yrityksen sidosryhmien näkökulmasta. Riskienhallinnan rooli yritysten liiketoiminnassa korostuu yhä enemmän maailman muuttuessa, ja tästä syystä sen voidaan todeta olevan jatkuvasti ajankohtainen aihe. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta riskienhallinnan perusteista ja oppia ymmärtämään sen merkitystä sujuvan liiketoiminnan kannalta. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan riskin ja riskienhallinnan määrittelyä, yritystoimintaan sisältyviä riskejä ja niiden eri luokitteluita, riskienhallinnan prosessin kulkua erilaisine vaiheineen sekä riskienhallinnan hyödyllisyyttä yritystoiminnassa. Tavoitteena oli täten muodostaa selkeä kokonaiskuva riskienhallintaan liittyvistä periaatteista ja osa-alueista. Tutkimus toteutettiin käyttämällä tutkimusmenetelmänä laadullista case-tutkimusta. Tutkimusosiossa saatiin selville, että tutkimuksen kohdeyritykset haluavat kertoa sidosryhmilleen melko laajasti ja avoimesti riskienhallinnan periaatteistaan ja tunnistetuista riskeistään. Kohdeyritysten riskienhallinnan raportoinnissa todettiin näkyvän pienimuotoista kehittymistä. Johtopäätöksenä voitiin todeta kohdeyritysten toiminnan läpinäkyvyyden olevan selkeästi havaittavissa

Topics: Taloushallinto, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, riskit, riskienhallinta, Tradenomi (AMK), liiketalous
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/266308
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.