oaioai:ntnuopen.ntnu.no:11250/2632957

Evaluering av sengetun i sykehus - En casestudie av St. Olavs hospital og Sykehuset Østfold Kalnes

Abstract

Sykehus som bygning har som formål å understøtte prosessene som foregår i et sykehus, slik at virksomheten kan nå sine mål og sikre gode helsetjenester. Måten sykehus utformes og driftes på, vil ha en stor samfunnsmessig betydning. Sykehusbygg må være utformet til å håndtere dagens bruksformål, men også fremtidens behov. Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med Sykehusbygg HF og har evaluert sengeområder i to ulike sykehus i Norge. Hensikten er å evaluere eksisterende sykehus for å bidra til positiv utvikling av nye sykehus i fremtiden. Problemstillingen er følgende: Hvordan påvirker den fysiske utformingen av sengetun arbeidsprosesser og pasientsikkerhet? For å svare på problemstillingen er det utarbeidet fire forskningsspørsmål: 1. Hvordan kommer visjoner, mål og konsept knyttet til sykehus til uttrykk? 2. Hvordan utformes og organiseres sengeområder i sykehus? 3. Hvilke arbeidsprosesser er sentrale i sengetunet? 4. Hvilke faktorer er kritiske med tanke på å ivareta pasientsikkerhet i sengetunet? Forskningsdesignet bygger på en casestudie av St. Olavs hospital og Sykehuset Østfold Kalnes. Det er utført observasjoner ved begge sykehusene, og USE-tool er brukt som et rammeverk for evalueringen. Forskningen som er utført viser at det er flere ting med fysisk utforming som påvirker arbeidsprosesser og pasientsikkerhet: Prosjektets og virksomhetens visjon må understøtte hverandre for at bygningen skal støtte virksomheten, bygningskonseptet må understøtte visjonen, og visjonen må være forankret blant de ansatte. Ekstern logistikk må legges utenfor sengetunet. I sengetunet er det viktig med god kobling mellom tunene for å oppnå fellesskap og fleksibel ressursbruk. Det kan oppleves negativt for de ansatte å dele støtterom, men toleransen er høyere dersom man føler tilhørighet/fellesskap til resten av sengeområdet. Desentral arbeidsstasjon, enerom og eget pasientbad i sengetunet er positivt for arbeidsprosesser og pasientsikkerhet

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

Provided original full text link
oaioai:ntnuopen.ntnu.no:11250/2632957Last time updated on 12/26/2019

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.