Article thumbnail

Proyecto básico de pasarela peatonal en el cruce de la Avenida del Cid con la Avenida de Tres Cruces, Valencia

By Guillermo Olmeda Mochales

Abstract

[EN] This End-of-Bachelor project is aimed at implementation of a Basic Project that defines all the stages through which it is possible to carry out the design of a runway. After evaluating the studies of previous data and geology, it is carried out a study of solutions comparing three different alternatives. The section on structural analysis has been carried out, mainly, by software the CSI Bridge program. Before made a brief pre-dimensioning through the program of Structural Concrete 3.1 EHE-08, of the ACEI. The study of equipment defines those secondary elements of the catwalk, such as rails, with its own original design. As for the economic valuation, the value of costs using the database of the Valencian Institute of the Building (IVE). Finally, ten A3-size planes are made, from other, location, sections, elemental stripping prefabricated, identification of tie rods.[CAT] Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu la realització d'un projecte bàsic que defineixi totes les etapes per les que es travessa a l'hora de realitzar el disseny d'una passarel·la. Després de valorar els estudis de dades prèvies i geologia, es porta a terme un estudi de solucions en el qual es comparen 3 diferents alternatives. L'apartat corresponent a l'anàlisi estructural s'ha dut a terme, principalment, mitjançant programari informàtic com és el programa CSI Bridge. Abans s'havia realitzat un breu predimensionament mitjançant el programa Promptuari Informàtic del Formigó Estructural 3.1 EHE-08, de la IECA. En l'estudi d'equipaments es defineixen aquells elements secundaris de la passarel·la, com són les baranes, amb un disseny propi i original. Pel que fa a la valoració econòmica, es quantifica el valor de els costos utilitzant la base de dades de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Finalment, es realitzen deu plans en grandària A3, d'entre altres, localització, seccions, especejaments d'elements prefabricats, identificació de tirants.[ES] Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo la realización de un Proyecto Básico que defina todas las etapas por las que se atraviesa a la hora de realizar el diseño de una pasarela. Tras valorar los estudios de datos previos y geología, se lleva a cabo un estudio de soluciones en el que se comparan tres diferentes alternativas. El apartado correspondiente al análisis estructural se ha llevado a cabo, principalmente, mediante software informatico como es el programa CSI Bridge. Antes se había realizado un breve predimensionamiento mediante el programa Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.1 EHE-08, de la IECA. En el estudio de equipamientos se definen aquellos elementos secundarios de la pasarela, como son las barandillas, con un diseño propio y original. En cuanto a la valoración económica, se cuantifica el valor de los costes usando la base de datos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Por último, se realizan diez planos en tamaño A3, de entre otros, localización, secciones, despieces de elementos prefabricados, identificación de tirantes.Olmeda Mochales, G. (2017). Proyecto básico de pasarela peatonal en el cruce de la Avenida del Cid con la Avenida de Tres Cruces, Valencia. http://hdl.handle.net/10251/88339.Archivo delegad

Topics: Cross of the Avenida del Cid with Avenida de Tres cruces, Basic project of pedestrian runway, Cruïlla de l'Avinguda del Cid amb l'Avinguda de Tres creus, Projecte bàsic de passarel·la, Valencia, Cruce de la Avenida del cid con la Avenida de tres cruces, Proyecto básico de pasarela peatonal, INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Publisher: 'Universitat Politecnica de Valencia'
Year: 2017
OAI identifier: oai:riunet.upv.es:10251/88339
Provided by: RiuNet
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10251/88... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.