Article thumbnail

Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Trabajos preliminares y explanación

By Emilio Pascual Vanaclocha

Abstract

[EN] The objective of this final project is to obtain a complete organization of the works necessary to construct the unfolding of the highway SG-20, that is the bypass of Segovia, to freeway. The work has been done through a workshop by a group of four people, due to the relative complexity of the performance. To begin, the object of the work has been defined, which is described in the first paragraph, and the technical and administrative antecedents that have led to the performance have been described. In addition, issues such as the organizational chart of personnel needed for the work, as well as the sites on site, necessary for stockpiling, building sites, etc. have also been addressed. Subsequently, the actions to be carried out to regulate traffic during the works have been defined, which will largely define the order of performance. In general, the new road will be run first, circulating the traffic for the existing one. Then the reinforcement of the existing one will be executed, circulating the traffic for the new one. In the case of links will be made in a specific order designed specifically for each. The area covered by my study focuses on operations relating to preliminary work, geotechnical treatment explanations. In both, the performance has been divided into the relevant sub-sections for the calculation of working times. The expected yields were then applied, obtaining said times. In the case of the preliminary work, these have been grouped according to their constructive nature, so that the definition of the works is more understandable. The period for carrying out these works is 3 and a half months. In order to achieve this objective, the equipment and its number have been chosen in reference to this limit. Regarding the geotechnical treatments and explanations, their constructive nature is very similar, so the relevant factor for the study of these actions is the distribution of terrains according to each section. This being the reference for the choice of machinery and number of equipment. Finally, each student has obtained the corresponding deadlines for the execution of the units of work under his charge, the corresponding Gantt diagram of the complete work has been drawn up, fulfilling an execution period of approximately 2 years. The corresponding section defines the starting assumptions that have been taken into account for the elaboration of such a diagram, such as holidays or hours worked.[CAT] L'objectiu d'aquest treball fi de grau és obtenir una organització completa dels treballs necessaris per construir el desdoblament de la carretera SG-20, que és la circumval¿lació de Segòvia, a autovia. El treball ha estat realitzat mitjançant taller per un grup de quatre persones, a causa de la relativa complexitat de l'actuació. En primer lloc s'ha definit l'objecte del treball, que és el que es descriu en el primer paràgraf, i s'han descrit els antecedents tant tècnics com administratius que han portat a realitzar l'actuació. De manera conjunta també s'han abordat assumptes com l'organigrama de personal necessari per a l'obra, així com els emplaçaments en obra necessaris per a apilament, casetes d'obra ... etc. Posteriorment, s'han definit les actuacions que s'han de realitzar per regular el trànsit durant les obres, el que definirà en gran mesura l'ordre d'actuació. En general, s'executarà en primer lloc la nova calçada, circulant el trànsit per la existent. Després s'executarà el reforç de ferm de l'existent, circulant el trànsit per la nova. En el cas dels enllaços es realitzaran en un ordre concret dissenyat específicament per a cada un. L'àmbit que abasta el meu estudi se centra en les operacions referents als treballs preliminars, explanacions tractaments geotècnics. En tots dos s'ha dividit l'actuació en els subtrams pertinents per al càlcul dels temps de treball. A continuació, s'han aplicat els rendiments previstos, obtenint aquests temps. En el cas dels treballs preliminars, aquests s'han agrupat segons el seu caràcter constructiu, de manera que la definició dels treballs resultés més comprensible. El termini per a la realització d'aquests treballs és de 3 mesos i mig. Per assolir aquest objectiu s'han escollit els equips i el seu nombre en referència a aquest límit. Respecte a les explanacions i els tractaments geotècnics, la seva índole constructiva és molt similar, de manera que el factor rellevant per a l'estudi d'aquestes actuacions és la cubicació segons cada tram. Sent això que fa per a l'elecció de maquinària i nombre d'equips. Finalment, havent obtingut cada alumne els terminis corresponents per a l'execució de les unitats d'obra al seu càrrec, s'ha elaborat el diagrama de Gantt corresponent de l'obra completa, complint un plaç d'execució d'aproximadament 2 anys. En l'apartat corresponent es defineixen els supòsits de partida que s'han tingut en compte per a l'elaboració d'aquest diagrama, tal com els dies festius o les hores treballades.[ES] El objetivo de este trabajo fin de grado es obtener una organización completa de los trabajos necesarios para construir el desdoblamiento de la carretera SG-20, que es la circunvalación de Segovia, a autovía. El trabajo ha sido realizado mediante taller por un grupo de cuatro personas, debido a la relativa complejidad de la actuación. En primer lugar se ha definido el objeto del trabajo, que es el que se describe en el primer párrafo, y se han descrito los antecedentes tanto técnicos como administrativos que han llevado a realizar la actuación. De manera conjunta también se han abordado asuntos como el organigrama de personal necesario para la obra, así como los emplazamientos en obra necesarios para acopio, casetas de obra¿etc. Posteriormente, se han definido las actuaciones que se deben realizar para regular el tráfico durante las obras, lo que definirá en gran medida el orden de actuación. En general, se ejecutará en primer lugar la nueva calzada, circulando el tráfico por la existente. Luego se ejecutará el refuerzo de firme de la existente, circulando el tráfico por la nueva. En el caso de los enlaces se realizarán en un orden concreto diseñado específicamente para cada uno. El ámbito que abarca mi estudio se centra en las operaciones referentes a los trabajos preliminares, explanaciones tratamientos geotécnicos. En ambos se ha dividido la actuación en los subtramos pertinentes para el cálculo de los tiempos de trabajo. A continuación, se han aplicado los rendimientos previstos, obteniendo dichos tiempos. En el caso de los trabajos preliminares, éstos se han agrupado según su carácter constructivo, de forma que la definición de los trabajos resultara más comprensible. El plazo para la realización de estos trabajos es de 3 meses y medio. Para alcanzar dicho objetivo se han escogido los equipos y su número en referencia a este límite. Respecto a las explanaciones y los tratamientos geotécnicos, su índole constructiva es muy similar, por lo que el factor relevante para el estudio de estas actuaciones es la cubicación según cada tramo. Siendo esto lo referente para la elección de maquinaria y numero de equipos. Por último, habiendo obtenido cada alumno los plazos correspondientes para la ejecución de las unidades de obra a su cargo, se ha elaborado el diagrama de Gantt correspondiente de la obra completa, cumpliendo un pazo de ejecución de aproximadamente 2 años. En el apartado correspondiente se definen los supuestos de partida que se han tenido en cuenta para la elaboración de dicho diagrama, tal y como los días festivos o las horas trabajadas.Pascual Vanaclocha, E. (2017). Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Trabajos preliminares y explanación. http://hdl.handle.net/10251/88113.Archivo delegad

Topics: Organization of the Works, Preliminary work, Geotechnical treatment, Explanations, Organització, Treballs preliminars, Explanacions, Tractaments geotècnics, Organización de obras, Carretera, Segovia, SG-20, Trabajos preliminares, Explanaciones, Tratamientos geotécnicos, INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Publisher: 'Universitat Politecnica de Valencia'
Year: 2017
OAI identifier: oai:riunet.upv.es:10251/88113
Provided by: RiuNet
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10251/88... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.