Article thumbnail

Hyperlipidemia-associated gene variations and expression patterns revealed by whole-genome and transcriptome sequencing of rabbit models

By Zhen Wang, Jifeng Zhang, Hong Li, Junyi Li, Manabu Niimi, Guohui Ding, Haifeng Chen, Jie Xu, Hongjiu Zhang, Ze Xu, Yulin Dai, Tuantuan Gui, Shengdi Li, Zhi Liu, Sujuan Wu, Mushui Cao, Lu Zhou, Xingyu Lu, Junxia Wang, Jing Yang, Yunhe Fu, Dongshan Yang, Jun Song, Tianqing Zhu, Shen Li, Bo Ning, Ziyun Wang, Tomonari Koike, Masashi Shiomi, Enqi Liu, Luonan Chen, Jianglin Fan, Y. Eugene Chen and Yixue Li
Publisher: Springer Science and Business Media LLC
Year: 2016
DOI identifier: 10.1038/srep26942
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nature.com/articles... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.