oaioai:zir.nsk.hr:efst_3049

DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA U HOTELU : Završni rad

Abstract

Putovanja i ugostiteljstvo predstavljaju veliko tržište, a njihovi prihodi predstavljaju milijarde dolara. Od velikih putničkih zrakoplovnih tvrtki do putničkih agencija, restorana, muzeja, kazališta i kulturnih objekata, te naravno skupina multinacionalnih hotela koji predstavljaju glavnog igrača u ovom sektoru. Digitalizacija ima ključnu ulogu u razvoju suvremenog hotelijerstva. S više od 1,3 milijarde turista u 2018 godini (prema podacima Svjetske turističke organizacije), potrebe za digitalnim alatima su značajan problem, a rast ovog tipa tržišta je sve osim gotovo. No, kako bi se održalo, pa čak i stvorile nove vrijednosti, ovaj sektor treba koristiti globalne alate koji će mu pomoći da dopre do velikog dijela ljudske populacije i zadovolji sve diverzificirajuće potrebe. Digitalizacija je učinkovit način za dosezanje milijuna ljudi. Jednostavna, dobro osmišljena i izgrađena web stranica može govoriti milijunima ljudi, dati im smislene informacije. Kako bi se postigao taj cilj, globalna tvrtka – primjerice hotelska grupacija treba odabrati i upravljati pažljivo odabranim sustavom za upravljanje sadržajem. Internet of Things (IoT) se odnosi na svakodnevne uređaje koji su opremljeni internetskim mogućnostima, što im omogućuje slanje i primanje podataka. Ovakva tehnologija je iznimno važna u ugostiteljskog i hotelskoj industriji, jer može omogućiti hotelima uštedu na troškovima energije, a istovremeno optimizirati hotelske sobe bez ljudskog uplitanja. Neki hoteli koriste pametne energetske sustave kako bi automatski smanjili snagu žarulja tijekom dana ili isključili sustav grijanja kada su sobe prazne ili kada sobe zauzimaju određenu temperaturu. Također se može koristiti za automatsko optimiranje temperatura prije dolaska gostiju. Do relativno nedavno, korištenje robota na radnim mjestima prvenstveno je ograničeno na proizvodne linije. Međutim, unutar ugostiteljske industrije, roboti Al-a, koji više nalikuju ljudima, jedan su od novih digitalnih trendova i ti roboti mogu obavljati niz složenih, „inteligentnih“ zadataka. Uzbudljivi su do sada Henn-na Hotel u Nagasakiju. Nazvan je „prvi hotel s robotima na svijetu“, a sadrži informativnog robota koji pruža turističke informacije i robota za recepciju koji je sposoban za komunikaciju.Travel and hospitality represent a large market, and their revenue represents billions of dollars. From major travel airline companies to travel agencies, restaurants, museums, theaters and cultural facilities, and of course a group of multinational hotels that are the main players in this sector. Digitalization plays a key role in the development of modern hotel management. With more than 1.3 billion tourists in 2018 (according to World Tourism Organization data), the need for digital tools is a major problem, and the growth of this type of market is all but over. But in order to maintain and even create new values, this sector should use global tools to help it reach a large part of the human population and meet all diversifying needs. Digitization is an effective way to reach millions of people. A simple, well-designed and built web site can talk to millions of people, give them meaningful information. To achieve this goal, a global company, such as a hotel group, needs to select and manage a carefully selected content management system. Internet of Things (IoT) refers to everyday devices that are equipped with Internet capabilities, allowing them to send and receive data. This technology is extremely important in the hospitality and hotel industry, as it can make hotels save energy costs, while optimizing hotel rooms without human interaction. Some hotels use smart energy systems to automatically reduce bulb energy during the day or turn off the heating system when the rooms are empty or when the rooms occupy a certain temperature. It can also be used to automatically optimize temperature before guests arrive. Until relatively recently, the use of robots at workplaces is primarily limited to production lines. However, within the catering industry, Al's, more resembling people, are one of the new digital trends, and these robots can perform a series of complex, "intelligent" tasks. So far, the Henn Hotel in Nagasaki has been exciting. It is called the "first hotel with robots in the world" and contains an information robot that provides tourist information and a communication-robots capable of communication

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oaioai:zir.nsk.hr:efst_3049Last time updated on 12/18/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.