oaioai:zir.nsk.hr:unizd_3487

Use of EU funds for the development of island communities

Abstract

Europska unija, provođenjem kohezijske politike, nastoji ujednačiti gospodarski i socijalni razvoj država članica. Instrumenti kojima se ona ostvaruje nazivaju se ESI fondovi. U programskom razdoblju 2014.-2020. postoje 4 ESI fonda: Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Republika Hrvatska je, od trenutka stupanja u članstvo Europske unije, korisnica navedenih fondova. Ona je, za isto programsko razdoblje, donijela 4 operativna programa na kojima se temelji iskorištavanje sredstava ESI fondova. U Republici Hrvatskoj provedeni su brojni EU projekti, a većina ih pripada područjima inovacija, energetske učinkovitosti, ljudskih potencijala, turizma, prometa, zdravlja i zaštite okoliša. Otočne zajednice Republike Hrvatske se suočavaju s brojnim problemima, od kojih je važno istaknuti nezadovoljavajuću infrastrukturu, lošu prometnu povezanost i nedostatak ljudskih potencijala. Kako bi hrvatski otoci ostvarili svoj puni potencijal u vidu poljoprivrede, ribarstva i pomorstva, maslinarstva i turizma, potrebno je riješiti navedene probleme. Prvi korak u nadilaženju ovih problema predstavlja Projekt Otoci, kojeg od 2007. godine provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova Republike Hrvatske. Brojni su pozitivni primjeri korištenja EU fondova za razvoj otočnih zajednica koje Republika Hrvatska dalje treba slijediti. Osim toga, važno je i sustavno provođenje koncepta održivog razvoja turizma zajedno s razvijanjem specifičnih oblika turizma kako bi potrebe turista, lokalnog stanovništva, ali i same destinacije i njenog okoliša bile zadovoljene.Through the implementation of cohesion policy, the European Union seeks to balance the economic and social development of the member states. The instruments that make it happen are called ESI funds. In the programming period 2014-2020, there are 4 ESI funds: the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund. Since its accession to the European Union, the Republic of Croatia has been a beneficiary of these funds. For the same programming period, it has adopted 4 Operational programs on which the utilization of ESI funds is based. Numerous EU projects have been implemented in the Republic of Croatia, most of which belong to the fields of innovation, energy efficiency, human resources, tourism, transport, health and environmental protection. The island communities of the Republic of Croatia face a number of problems, of which it is important to highlight unsatisfactory infrastructure, poor transport links and lack of human resources. In order for the Croatian islands to reach their full potential in the form of agriculture, fisheries and maritime affairs, olive growing and tourism, these problems need to be addressed. The first step in overcoming these problems is the Islands Project, which has been implemented since 2007 by the Ministry of Regional Development and European Funds of the Republic of Croatia. There are numerous positive world examples of the use of EU funds for the development of island communities, which Croatia should follow. In addition, it is important to systematically implement the concept of sustainable tourism development, together with the development of specific forms of tourism in order to meet the needs of tourists, the local population, as well as the destination and its environment

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oaioai:zir.nsk.hr:unizd_3487Last time updated on 12/18/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.