Article thumbnail

Knowledge and opinions of elderly about influenza vaccination

By Ana Kiš

Abstract

Cilj istraživanja: Utvrditi učestalost cijepljenja protiv gripe u populaciji osoba starije životne dobi, procijeniti znanja i mišljenja ispitanika o cijepljenju protiv gripe te istražiti postoji li povezanost između promatranih varijabli. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 408 ispitanika, od kojih je 212 muškog, a 196 ženskog spola. Za provedeno istraživanje su se koristili anonimni anketni upitnici koje su ispunile osobe starije životne dobi koje su u skrbi liječnika obiteljske medicine u Domu zdravlja Donji Miholjac. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja do lipnja 2019. godine. Rezultati: Učestalost cijepljenja u populaciji osoba starije životne dobi iznosi 33,3%, a 50,5 % ispitanika se ne planira cijepiti. Ne postoji statistički značajna razlika na učestalost cijepljenja u odnosu na mjesto stanovanja (p=0,944) kao ni za cijepljenje u budućnosti u odnosu na mjesto stanovanja (p=0,374). Postoji povezanost između cijepljenja protiv gripe kod ispitanika te njihovog znanja i mišljenja o cijepljenju. Zaključak: Među starijom populacijom postoje kriva mišljenja i nedostatno znanje o gripi i cijepljenju protiv gripe te ih je potrebno educirati. Uz edukaciju, potrebno je povećati razinu procijepljenosti protiv gripe.Objectives: The aims of this study were to determenine influeza vaccination rate in the elderly, to evaluate the knowledge and opinions about influenza vaccination among elderly and to examine the relation between the observed variables. Study scheme: A cross sectional study. Participants and methods: There were 408 participans in this study, 212 of them were male and 196 female. Anonymous questionnaires were used and they were filled out by elderly people, who were taken care by general practitioners at the Donji Miholjac Health Center. The study was conducted from May to June 2019. Results: The frequency of vaccination in the elderly population turned out to be 33.3%, and 50.5% of the participants did not intend to vaccinate. There was no statistically significant difference in the vaccination rate in relation to the place of residence (p=0,944), nor in the future vaccination rate in relation to the place of residence (p=0,374). There was a correlation between influenza vaccination among participants and their knowledge and opinions about vaccination. Conclusion: There is a misconception as well as a lack of knowledge about influenza and influnza vaccination among the older population. Thus they should be educated. Along with the education, the level of influenza vaccination rate should be increased

Topics: cijepljenje, gripa, osobe starije životne dobi, Hrvatska., vaccinationn, flu, elderly, Croatia., BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Obiteljska medicina., BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Public Health and Health Care. Family Medicine.
Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Medicine Osijek.
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.unios.hr:mefos_1049

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.