Article thumbnail

Muutosviestintä muutosjohtajuuden työkaluna : henkilöstön näkemyksiä kohdeorganisaation viestinnästä muutoksen aikana

By Teija Häkli-Mustonen and Mikael Sulkko

Abstract

Nykypäivän organisaatiot kohtaavat haasteita, jotka pakottavat ne jatkuvasti muuttumaan ja kehittämään toimintaansa. Organisaatiossa muutos koskettaa usein koko henkilökuntaa ja vaatii vahvaa johtamista sekä vaikuttavaa viestintää muutoksen läpiviemiseksi. Tässä opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalialan palveluita tuottavan organisaation muutosviestintää. Tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla kohdeorganisaation henkilöstön käsityksiä muutosviestinnästä organisaatiomuutoksen aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jolla kohdeorganisaatio voi tulevaisuudessa kehittää oman organisaationsa muutosviestintää muutosjohtajuuden työkaluna. Tämän tutkimuksen toteuttamiseen käytettiin määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen mittariksi laadittiin kyselylomake, joka sisälsi suljettuja kysymyksiä sekä yhden avoimen kysymyksen. Kysely toteutettiin kesä–heinäkuussa 2019 lähettämällä sähköinen kyselylomake kohdeorganisaation koko henkilöstölle (N=258). Vastauksia saatiin 64 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 25%. Määrällinen tutkimusaineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Avoimen kysymyksen aineisto käsiteltiin teorialähtöisellä temaattisella analyysillä. Tutkimuksen tuloksista löytyi merkittävä yhteys muutoskokemuksen ja vaikuttavan muutosviestinnän välillä. Mitä paremmin vastaajat kokivat saaneensa tietoa eri viestintäkanavien kautta, sitä paremmin he arvioivat myös kohdeorganisaation viestintäkäytäntöjä, viestinnän sisältöä sekä vuorovaikutuksellisuutta ja kokivat organisaatiomuutoksen mahdollisuutena. Lisäksi esimiesasemassa toimivat vastaajat arvioivat kohdeorganisaation muutosviestinnän muuta henkilöstöä paremmaksi. Tutkimuksen tulosten perusteella kohdeorganisaation muutosviestinnän kehittämiskohteiksi nousi käytössä olevien viestintäkanavien käytön tehostaminen. Lisäksi kohdeorganisaation tulisi järjestelmällisesti kehittää viestintäkäytäntöjä, täsmentää muutosviestinnän sisältöä sekä panostaa johdon ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä kohdeorganisaation muutosviestintää muutosjohtajuuden työkaluna.Today´s organizations face challenges that force them to constantly change, evolve and grow to achieve their goals. Organizational change requires strong leadership and high-quality change communications to achieve the goals of the change. The purpose of this study was to examine the perceptions of a certain work community's personnel about organizational communication during change. The aim was to produce information that would enable the organization to develop change communication within in the future. The data were gathered through an electronic questionnaire (N=258) and response rate thus being 25% (n=64). The data were statistically analysed using SPSS. The results found a significant link between the experience of change and high-quality change communication. The better the respondents had received information through different communication channel, the better they evaluate an organization's communication practices, communications content and interactivity. Respondents who thought that change communication had been better were more likely to see change as an opportunity. The results of the study show the importance of using all available communication channels effectively. In addition, organizations should systematically develop their communications practices, refine the content of the information and focus on communication interactivity. These results highlight the importance of investing in organizational change communication

Topics: fi=Sosiaali- ja terveysalan johtaminen|sv=Ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen|en=Management of Health and Welfare|, muutosviestintä, muutosjohtaminen, yhteisöviestintä, organisaatiomuutokset, Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/265491
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.