Article thumbnail

How to prevent vascular complications of type 2 diabetes? Summary of the rationale, study design and results of the glycemic arm of ADVANCE study

By Tomasz Klupa, Iwona Trznadel-Morawska and Jacek Sieradzki

Abstract

W niniejszym artykule podsumowano założenia, projekt i wyniki badania ADVANCE - jak dotąd największej próby dotyczącej leczenia cukrzycy typu 2. Miało ono dwa główne ramiona badawcze - jedno na temat oceny efektów kontroli ciśnienia tętniczego w leczeniu opartym na stosowaniu Noliprelu (rezultaty tej części badania zaprezentowano w 2007 roku), drugie, szczegółowo opisane w tej pracy, odnoszące się do oceny związku między intensywną kontrolą glikemii (HbA1c &#163; 6,5%) opartą na Diaprelu MR a częstością mikro- i makronaczyniowych punktów końcowych (wyniki ogłoszono 6 czerwca 2008 r. na Kongresie ADA oraz opublikowano w NEJM). Glikemiczne ramię badania zaprojektowano jako prospektywne, randomizowane otwarte, z zaślepionymi punktami końcowymi. Pacjentów przydzielano losowo do jednej z dwóch grup badawczych. W pierwszej grupie stosowano intensywną wieloczynnikową terapię opartą na Diaprelu MR, mającą na celu osiągnięcie stężenia HbA1c wynoszącego 6,5% lub mniej. W drugiej grupie pacjentów leczono standardowo, zgodnie z obowiązującymi aktualnie regułami opieki diabetologicznej. Po średnio 5-letniej obserwacji wartość HbA1c w grupie intensywnie leczonej była istotnie niższa niż w grupie poddanej konwencjonalnej terapii (odpowiednio: 6,5% vs. 7,3%; p < 0,001). W grupie leczonej intensywnie (HbA1c &#163; 6,5%) 70% chorych przyjmowało Diaprel MR w dawce 120 mg (4 tabl.). Intensywne leczenie cukrzycy, oparte na stosowaniu preparatu Diaprel MR, wiązało się z 10-procentowym zmniejszeniem względnego ryzyka rozwoju wszystkich naczyniowych powikłań cukrzycy (p = = 0,01), w tym z redukcją ryzyka rozwoju powikłań mikronaczyniowych o 14% (p = 0,01). Intensywna terapia cukrzycy okazała się szczególnie efektywna w prewencji pojawienia się/progresji nefropatii cukrzycowej (zmniejszenie ryzyka o 21%; p = 0,006), w tym prewencji rozwoju makroalbuminurii (zmniejszenie ryzyka o 30%; p < 0,001). W przeciwieństwie do badania ACCORD, w badaniu ADVANCE wykazano pozytywny trend w redukcji śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (12%) w grupie intensywnie leczonej, mimo że uzyskano porównywalne wartości HbA1c.The article summarizes rationale, design and results of ADVANCE - the biggest ever study on type 2 diabetes. The study had two treatment arms, one aimed on control of blood pressure with the usage of Noliprel as basic drug (this arm of the study has already been summarized and the results were published in 2007), the other, discussed in details in this article, aimed on assesment of the relationship between tight glicemic control, as well as micro- and macrovascular outcomes (the results were presented on June 6, 2008 at the ADA congress and published in NEJM). The glycemic arm of the study was designed as Prospective Randomized Open with Blinded End-points (PROBE) trial. Patients were randomly allocated to intensive glucose control group receiving multifactorial intervention and pharmacotherapy based on Diaprel MR aiming at achieving target HbA1c of 6.5% or less or to the standard treatment group. Intensive treatment of diabetes, based on Diaprel MR 120 mg (4 tabs.) daily, reduced the combined incidence of macro- and microvascular events by 10% (p = 0.01); the risk reduction of microvascular events was reduced by 14% (p = 0.01). Intensive diabetes treatment was particularly effective in prevention of the onset/progression of diabetic nephropathy (relative risk reduction by 21%; p = 0.006), with 30% of risk reduction of the onset of macroalbuminuria (p < 0.001). Contrary to the results of the ACCORD study, the ADVANCE study showed positive trend towards a reduction in cardiovascular mortality (12%) in the intensive treatment group, despite achieving comparable levels of HbA1c

Topics: ADVANCE; cukrzyca typu 2; gliklazyd MR; intensywna kontrola; powikłania mikronaczyniowe i makronaczyniowe, ADVANCE; type 2 diabetes; gliclazide MR; intensive control; microvascular; macrovascular complications
Publisher: 'Salvia Medical Sciences Ltd'
Year: 2008
OAI identifier: oai:czasopisma.viamedica.pl:article/8458
Provided by: Via Medica Journals

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.