Article thumbnail

Telmisartan w leczeniu nadciśnienia tętniczego — optymalny wybór zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2015 roku

By Krystyna Widecka

Abstract

In recent years emphasis in the treatment of hypertension has been put on the individualization of treatment. The recently published guidelines of the Polish Society of Hypertension list several clinical situations in which use of angiotensin II receptor blockers (ARBs) is indicated. Blockade of the renin-angiotensin- aldosterone system plays a pivotal role in the treatment of high blood pressure and prevention of target organ damage. Telmisartan is an angiotensin II receptor blocker displaying beneficial unique pharmacologic properties, metabolic effects, antihypertensive efficacy in monotherapy and combinations and good tolerance. Clinical studies confirm that telmisartan improves endothelial function, insulin sensitivity and lipid profiles, reduces arterial stiffness. In addition, telmisartan improves renal function and has potential beneficial effects on prevention of cerebrovascular disease. The Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) study has shown that telmisartan provides similar cardiovascular protection to ramipril in high-risk patients, while being better tolerated.Należy podkreślić, że sartany to nowoczesna grupa leków hipotensyjnych o dobrych badaniach EBM (Evidence Based Medicine), a wśród nich najlepiej przebadaną molekuła jest telmisartan. Telmisartan wyróżnia się szczególnie korzystnym profilem farmakokinetycznym i wpływem na zaburzenia metaboliczne oraz dobrą tolerancją. Ważną cechą tego leku jest największe powinowactwo do wiązania z ludzkim receptorem angiotensyny II typu 1 spośród wszystkich preparatów z należących do grupy ARB i długi okres biologicznego półtrwania w surowicy krwi. Zapewnia to 24-godzinną skuteczność działania przeciwnadciśnieniowego pomiędzy kolejnymi dawkami leku, w tym także we wczesnych godzinach porannych Ta cecha sprawia, że telmisartan jest najsilniejszym lekiem hipotensyjnym spośród wszystkich sartanów, co potwierdziły badania kliniczne „head to head” . Z praktycznego punktu widzenia preparat ten z pewnością spełni oczekiwania w grupach pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (ONTARGET), w zespole metabolicznym (SMOOTH), cukrzycy oraz w grupach chorych z powikłaniami nerkowymi (DETAIL, VIVALDI, AMADEO, TERENDY, INNOVATION). Porównanie telmisartanu z ramiprylem w badaniu ONTARGET wykazało, że u osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym telmisartan będzie równie skuteczny w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych jak „złoty standard” ramipryl a dodatkowo lepiej tolerowany, co zapewne przełoży się także na lepszy compliance w grupie leczonej telmisartanem. Na tej podstawie i zgodnie w wytycznych PTNT 2015 można przyjąć, że jeżeli lekarz preferuje sartany lub istnieją przeciwwskazania do zastosowania inhibitora konwertazy, to telmisartan daje nie tylko gwarancję skutecznego leczenia hipotensyjnego, lecz również zwiększa prawdopodobieństwo najlepszego zabezpieczenia przed wystąpieniem groźnych powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego (choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, choroby tętnic obwodowych) oraz cukrzycy typu 2 z uszkodzeniem narządu docelowego.

Topics: telmisartan, angiotensin II receptor blockers, hypertension, guidelines, telmisartan, antagoniści receptora angiotensyny II, nadciśnienie tętnicze, zalecenia.
Publisher: 'VM Media SP. zo.o VM Group SK'
Year: 2015
DOI identifier: 10.5603/AH.2015.0019
OAI identifier: oai:czasopisma.viamedica.pl:article/43914
Provided by: Via Medica Journals

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.