Zależność między stężeniem wolnego testosteronu w surowicy a występowaniem stanu przedrzucawkowego

Abstract

Introduction: Hyperandrogenism may be implicated in the pathogenesis of pre-eclampsia. We hypothesised that there may be a difference between the levels of testosterone in pregnant women complicated with pre-eclampsia and those of matched women without this complication. Material and methods: A case-control study conducted in Tehran, Iran between January and June 2006 included 20 women with moderate to severe pre-eclampsia and 20 normotensive pregnant women without complications who were matched for age, body mass index and gravity. Maternal levels of free testosterone was measured in the two groups and compared. Results: Free testosterone levels were significantly higher in the pre-eclamptic group (mean = 1.97, SD = 0.58, median = 1.90 ng/dL) than in the control group (mean = 0.58, SD = 0.29, median=0.50 ng/dL) (P < 0.001). Conclusions: An increase in serum free testosterone concentration may be considered an important risk factor for pre-eclampsia and might be implicated in the pathogenesis of pre-eclampsia. (Pol J Endocrinol 2008; 59 (5): 390-392)Wstęp: Hiperandrogenizm może mieć wpływ na patogenezę stanu przedrzucawkowego. Autorzy założyli, że istnieją różnice w zakresie stężeń testosteronu u kobiet w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym i dobranych odpowiednio ciężarnych kobiet z grupy kontrolnej bez tego powikłania. Materiał i metody: W badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym w Teheranie w okresie od stycznia do czerwca 2006 roku uczestniczyło 20 kobiet z umiarkowanym lub ciężkim stanem przedrzucawkowym i 20 ciężarnych kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym bez powikłań, dobranych pod względem wieku, wskaźnika masy ciała i parametrów ciążowych. Stężenie wolnego testosteronu w surowicy ciężarnych kobiet zmierzono i porównano między grupami. Wyniki: Stężenie wolnego testosteronu w surowicy było istotnie wyższe u kobiet, u których ciąża była powikłana stanem przedrzucawkowym (średnia = 1,97, SD = 0,58, mediana = 1,90 ng/dl) niż w grupie kontrolnej (średnia = 0,58, SD = 0,29, mediana = 0,50 ng/dl) (P < 0,001). Wnioski: Zwiększenie stężenia wolnego testosteronu w surowicy kobiet ciężarnych może być ważnym czynnikiem ryzyka stanu przedrzucawkowego i odgrywać znaczącą rolę w patogenezie tego powikłania ciąży. (Endokrynol Pol 2008; 59 (5): 390-392

Similar works

This paper was published in Via Medica Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.