Article thumbnail

The effect of systematic education on learners’ epistemological beliefs, learning approaches, metacognitive awareness and academic achievement Dizgeli eğitim modelinin öğrenenlerin epistemolojik inanç, öğrenme yaklaşımları, üstbilişsel farkındalık ve akademik başarılarına etkisi

By Şule Fırat Durdukoca

Abstract

This study aims to analyze the effect of systematic education on epistemological beliefs, educational approaches, metacognitive awareness and academic achievement of learners. The non-equivalent group pretest-posttest model, which is one of the quasi-experimental designs, was used in this study. The research sample included 102 prospective teachers enrolled in the Adiyaman University Faculty of Education, Primary School Classroom Teaching Program during the 2012-2013 academic year. The programs, prepared on the basis of systematic and traditional educational models, functioned as the experimental variables. The experiment was carried out with the experimental group (n=51) and the control group (n=51) in the 14-week (three course hours a week) "Teaching Principles and Methods" course. Research data was collected using the Epistemological Belief Scale developed by Schommer and translated into Turkish by Deryakulu and Buyukozturk (2002), who also examined its validity and reliability, Teaching Approaches Scale developed by the researcher, the Metacognitive Awareness Scale and the Academic Achievement Test.  The data collected for the study were analyzed using dependent and independent groups t-tests and Cohen's d value calculations. The research found that prospective teachers in the experimental group for which the systematic educational model was implemented did not believe that "learning depends on ability" and that "there exists only one truth" as strongly as those in the control group for which the traditional educational model was implemented. Moreover, prospective teachers in the experimental group had higher levels of "deep learning approach" as well as higher levels of metacognitive awareness and academic achievement. ÖzetBu araştırmada dizgeli eğitim modelinin öğrenenlerin epistemolojik inanç, öğrenme yaklaşımları, üstbilişsel farkındalık ve akademik başarılarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel desenlerden yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 102 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Deney değişkenleri olan dizgeli ve geleneksel eğitim modellerine dayalı olarak hazırlanan programlar, deney (n=51) ve kontrol (n=51) gruplarına haftada 3 ders saati olmak üzere toplam 14 hafta “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri;  Schommer tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlikleri incelenen Epistemolojik İnanç Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği, Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği ve Akademik Başarı Testi kullanılarak toplanmıştır.  Araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler bağımlı ve bağımsız gruplar t testi ve Cohen’s d değeri hesaplamaları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada dizgeli eğitim modelinin uygulandığı deney grubundaki öğretmen adaylarının; epistemolojik inanç açısından “öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna” ve “tek bir doğrunun var olduğuna” dair inançlarının geleneksel eğitim modelinin uygulandığı kontrol grubuna göre daha az geliştiği, öğrenme yaklaşımları açısından “derin öğrenme yaklaşımı” düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, üstbilişsel farkındalık açısından deney grubunun farkındalık düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, akademik başarı açısından deney grubunun kontrol grubuna göre akademik başarılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir

Topics: Systematic Educational Model, Epistemological Belief, Learning Approach, Metacognition, Academic Achievement, Dizgeli Eğitim Modeli, Epistemolojik Inanç, Öğrenme Yaklaşımı, Üstbiliş, Akademik Başarı, Curriculum Development and Teaching-Learning in Education, Eğitim Programları ve Öğretimi
Publisher: 'Sakarya University Journal of Science'
Year: 2016
OAI identifier: oai:ojs.j-humansciences.com:article/3804

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles