Article thumbnail
Location of Repository

Tamprių plastinių geometriškai netiesinių strypinių konstrukcijų optimizavimas ribojant poslinkius

By Michail POPOV

Abstract

Disertaciniame darbe aprašyti autoriaus sudaryti geometriškai netiesinių tamprių plastinių statybinių strypinių konstrukcijų skaičiavimo ir optimizavimo uždavinių, ribojant konstrukcijos poslinkius, matematiniai modeliai. Sukurtas geometriškai netiesinių erdvinių strypinių konstrukcijų optimizavimo, ribojant poslinkius, uždavinio sprendimo originalus algoritmas. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei 8 priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, aprašomas tyrimų objektas ir metodai, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas darbo mokslinis naujumas bei aktualumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamos projektavimo ir konstrukcijų optimizavimo uždavinių sąsajos, pateikiama trumpa konstrukcijų optimizavimo metodų analitinė apžvalga. Nagrinėjama netamprių geometriškai netiesinių plieninių rėminių konstrukcijų optimizavimo ribojant poslinkius problematika. Aprašomos pasirinktos pagrindinės prielaidos ir fizinės priklausomybės bei dydžiai, apibrėžiantys konstrukcijos įtemptąjį-deformuotąjį būvį (ĮDB). Pateikiamas konstrukcijų optimizavimo uždavinio matematinis modelis. Pasiūlomas algoritmas šiam uždaviniui spręsti. Apžvelgiamos optimizavimo uždavinio skaitinės realizacijos galimybės. Antrajame skyriuje pateikiami tikrojo ĮDB nustatymo metodai – tampraus skaičiavimo netiesinė analizė bei tamprių plastinių konstrukcijų analizė. Pristatomas šių metodų formulavimas, reikalingų dydžių nustatymas bei skaitinės realizacijos galimybės. Pagrindžiamas ekstreminio energinio principo taikymas sprendžiant optimizavimo uždavinius. Pateikiami skaitinio eksperimento rezultatai. Trečiajame skyriuje pateikiamas konstrukcijų optimizavimo uždavinio, ribojant poslinkius, matematinis modelis. Detalizuojma optimizavimo uždavinio sprendimo strategija: poslinkių kitimo metodika, išplėstinio algoritmo konvergencijos kokybė, vystantis geometriniam netiesiškumui. Pateikiami skaitinio eksperimento pagal siūlomą išplėstinį algoritmą rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: vienas – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, trys – kitose duomenų bazėse; du – tarptautinių konferencijų medžiagose; vienas – Lietuvos konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose

Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vgtu.lt:1/1729
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace1.vgtu.lt/handle/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.