10.7827/TurkishStudies.5338

Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları <br> Pre-service Teachers’ Conceptual Metaphors About Pedagogical Formation Program

Abstract

Teacher training is one of the major problem areas of the TurkishNational Education system. The reason for this is a time when morethan a century, for not developing a consistent policy of teachereducation. Teacher training models were tested at different times. Oneof these models is the pedagogical formation courses. Pedagogicalformation courses are sometimes removed. Pedagogical formationcourses is sometimes seen as a savior. But this is a fact that continuesto be a problem with the issue of teacher training.This research’s aim is to reveal the students perceptions whocontinue Pedagogical Formation Program in Amasya University Facultyof Education about pedagogical formation training with the help ofmetaphors. Phenomenologic method was used in the study. A total of154 students from Education Faculty of Amasya University who proceedPedagogical Formation Program participated in the study. Participantscompleted the prompt “Formation is like . . . because ...” by focusing onone metaphor. According to the results, 36 personal metaphors and 3conceptual categories, based on the participants’ metaphorical images,were identified.Collected from the survey metaphors in 3 categories: negativemetaphors, positive metaphors and neutral metaphors. Importantnegative metaphors, of necessity, wasted time, suffering, longing,failure, trouble, and money is ranked as. Positive important metaphors,preparation, hope, economic freedom, and maternity is ranked as.Neutral in metaphors; prerequisite, psychology, and first step is rankedas. <br> Öğretmen eğitimi Türk Milli Eğitim sisteminin en önemli sorun alanlarından birisidir. Bunun nedeni ise, yüzyılı aşkın bir zamandır, istikrarlı bir öğretmen yetiştirme politikasının geliştirilememesidir. Farklı zamanlarda, farklı öğretmen yetiştirme modelleri denenmiştir. Bu modellerden biri de, pedagojik formasyon kurslarıdır. Pedagojik formasyon kursları, kimi zaman kaldırılmış kimi zaman ise kurtarıcı olarak görülmüştür. Ama şu bir gerçektir ki, öğretmen yetiştirme meselesi bir sorun olmaya devam etmektedir.Bu araştırma, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına devam eden öğrencilerin pedagojik formasyona ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden "olgu bilim" kullanılmıştır. Bu amaç için öğrencilerden almakta oldukları pedagojik formasyon eğitimine ilişkin metafor üretmeleri istenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika programına devam eden 154 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarından “Pedagojik formasyon…. gibidir, Çünkü;………” şeklinde anket doldurmaları istenmiştir. Araştırma sonunda, katılımcılar pedagojik formasyona ilişkin olarak toplam 36 adet geçerli metafor üretmişler ve toplamda 3 farklı kategoride metafor ortaya çıkmıştır.Araştırmadan elde edilen metaforlar 3 kategoride toplanmaktadır; olumsuz, olumlu ve nötr metaforlar. Olumsuz önemli metaforların; zorunluluk, boşa harcanmış zaman, eziyet, özlem, yetersizlik, zahmet ve para olarak sıralandığı görülmektedir. Olumlu önemli metaforların; hazırlık, umut, ekonomik özgürlük ve annelik olarak sıralandığı görülmektedir. Nötr metaforların ise; ön şart, psikoloji ve ilk adım şeklinde sıralandığı görülmektedir

Similar works

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.