Article thumbnail

A Nonsense Mutation in DHTKD1 Causes Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2 in a Large Chinese Pedigree

By Wang-yang Xu, Ming-min Gu, Lian-hua Sun, Wen-ting Guo, Hou-bao Zhu, Jian-fang Ma, Wen-tao Yuan, Ying Kuang, Bao-jun Ji, Xiao-lin Wu, Yan Chen, Hong-xin Zhang, Fu-ting Sun, Wei Huang, Lei Huang, Sheng-di Chen and Zhu-gang Wang
Publisher: Elsevier BV
Year: 2012
DOI identifier: 10.1016/j.ajhg.2012.09.018
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doi.org/10.1016/j.ajhg... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles