Article thumbnail

Metadatan hallinta elektronisten opinnäytetöiden tallennus- ja luettelointiprosessissa. Tapaustutkimus: Helsingin ammattikorkeakoulu

By MIKA HOLOPAINEN

Abstract

Tässä tutkielmassa käsitellään elektronisten opinnäytetöiden ja niiden kuvailutietojen ­- tai laajemmin metadatan - tallennusta, pitkäaikaissäilytystä ja julkaisemista koskevia näkökulmia ja käytäntöjä. Mainitut näkökulmat ja käytännöt sisältyvät metadatan hallinnan käsitteeseen. Tarkemman tutkimuksen kohteena on Helsingin ammattikorkeakoulussa toteutettu elektronisten opinnäytetöiden tallennuksen ja luetteloinnin pilotti-projekti. Tutkielman neljässä ensimmäisessä luvussa käsitellään aiheeseen liittyviä teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä. Tutkielman aiheeseen liittyvänä teoreettisena mallina esitellään korkeakoulukirjastojen tietoprosesseja ja strategista kumppanuutta koskevaa mallia. Tutkielman loppuosassa käsitellään elektronisten opinnäytetöiden tallennus-, pitkäaikaissäilytys- ja julkaisuprosesseja koskevia käytännöllisempiä näkökulmia. Esimerkkitapauksina käsitellään kahden suomalaisen yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun toimintatapoja mainittujen prosessien toteuttamisessa. Lisäksi esitellään Helsingin ammattikorkeakoulussa totetutettu pilottiprojekti sekä sitä koskeva tutkimus ja saadut tutkimustulokset. Helsingin ammattikorkeakoulun pilottiprojektin yhteydessä toteutettiin kaksi kyselyä. Toinen kysely kohdennettiin elektronisen opinnäytetyön ja sen kuvailutiedot tallentaville opiskelijoille, toinen kirjastossa opinnäytetöiden luettelointia tekeville henkilöille. Kyselyissä saatujen vastausten perusteella voitiin esittää johtopäätöksiä tallennus- ja luettelointiprosessin toimivuudesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Lisäksi voitiin tutkimuksen yhteydessä kerätyn tiedon perusteella tehdä johtopäätöksiä metadatan hallintaan liittyvien muiden näkökulmien huomioonottamisesta pilottiprojektin yhteydessä. Lopuksi esitetään tutkimuksen yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella johtopäätöksiä strategisen kumppanuuden näkökulmasta. Tallennus- ja luettelointiprosessin toimivuuden osalta havaittiin jonkin verran ongelmia. Monet ongelmista voidaan ratkaista teknisillä toimenpiteillä, ohjeistusta tarkentamalla sekä tukea ja opastusta lisäämällä. Metadatan hallintaan liittyvät muut näkökulmat oli käsiteltyjen tietojen ja esimerkkitapausten perusteella otettu laajasti huomioon pilottiprojektin yhteydessä. Strategisen kumppanuuden merkitys kirjastoille tulee jatkossa korostumaan, jotta kirjastot voivat lisätä resurssejaan muilta toimijoilta saatavan erityisosaamisen ja asiantuntemuksen muodossa. Asiasanat (YSA): opinnäytteet, metadata, tallennus, luettelointi, verkkojulkaiseminen. Avainsanat: metadatan hallinta, pitkäaikaissäilytys, strateginen kumppanuus

Topics: Informaatiotutkimus - Information Studies
Year: 2006
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/94015
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://trepo.tuni.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.