Article thumbnail

"Kokemus kypsyttää konkariksi". Kansalaisopistojen päätoimisten tekstiilityön opettajien ammatillinen kehittyminen

By ANNE SALLINEN

Abstract

Tutkielman tavoitteena on selvittää kansalaisopistojen päätoimisten tekstiilityön opettajien taustaa, työnkuvaa, kouluttautumista ja opistokentän muutosten aiheuttamia kehittymishaasteita. Tutkimuksen ensimmäinen osa on yleiskartoitus, joka kohdistettiin kaikille päätoimisille tekstiilityön opettajille ja sillä haettiin tietoa opettajien taustoista ja koulutuksesta. Näkökulmaa laajennettiin haastattelemalla tutkimuksen toisena osana viittä Pirkanmaalla työskentelevää päätoimista tekstiilityön opettajaa. Teemahaastattelussa selvitettiin opettajien kokemia muutoksia omassa työssään ja koulutuksellisia haasteita. Lisäksi haastatteluissa keskusteltiin heidän ammatillisesta kehittymisestään ja opettajuudestaan. Kyselylomakkeiden tiedot käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. Suoraan lomakkeesta saatavien muuttujien lisäksi muodostettiin kaksi uutta muuttujaa, joista ammatillisen kehittymisen taso perustui opettajien ammatillisen kehittymisen teoriaan. Tulokset osoittivat, että aloittelevan ja jo pitkän työuran tehneen opettajan työnkuvassa ja kouluttautumisessa on jonkin verran eroja. Teemahaastatteluissa tekstiilityön opettajien kommentit olivat samansuuntaisia kyselytutkimuksen tulosten kanssa. Opettajat ovat kokeneet muutoksia työssään mutta nämä muutokset kohdistuvat lähinnä opetuksen ulkoisiin puitteisiin, ei opettajan toimintaan opetustilanteessa. Opettajat kokevat olevansa yhä edelleen lähinnä opettajia vaikka joutuvatkin ajattelemaan myös opiston taloutta ja markkinointia enemmän kuin ennen. Myös pitkän työkokemuksen omaavat opettajat näyttävät olevan valmiita kehittämään ammattitaitoaan osallistumalla täydennyskoulutukseen vuosittain pystyäkseen tarjoamaan ajankohtaista opetusta opiskelijoilleen. Erityisesti lyhytkestoisten ja konkreettisesti omaa työtä tukevien koulutustilaisuuksien järjestäminen on tästä syystä tarpeellista. Kaikki haastatellut opettajat nostivat esille työnsä parhaimpana puolena tasavertaisen suhteen opiskelijoihin ja mahdollisuuden tuottaa elämää rikastuttavia oppimiskokemuksia. Opettajat tuovat selvästi esille opetusryhmän merkityksen ammatillista kehittymistä tukevana ja uudistumista innoittavana tekijänä. Tekstiilityön opettajia voi hyvinkin pitää esimerkkeinä elinikäisistä oppijoista. Asiasanat: Kansalaisopisto, tekstiilityö, opettaja, päätoimisuus, ammatillinen kehittymine

Topics: Kasvatustiede - Education
Year: 2006
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/93798
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://trepo.tuni.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.